„Korupcia je rúhanie. Kto ju vidí v cirkvi a mlčí o nej, stáva sa spolupáchateľom“ pápež František

„Korupcia zapácha, skorumpovaná spoločnosť zapácha. Kresťan, ktorý do seba vpustí korupciu, zapácha,“ povedal pápež vo svojom príhovore. Vyzval cirkev a veriacich, aby sa vyhýbali zločincom.

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ na národnej púti v Šaštíne 15. septembra 2015 jasne pomenoval aj príčiny „blbej nálady“ mnohých obyvateľov, a straty dôvery v autority.

„Celé desaťročia hovoríme o obnovení právneho systému, … a napriek tomu, podľa nedávnej medzinárodnej štúdie Slovensko v oblasti vymožiteľnosti práva nielenže skončilo z krajín Európskej únie, samozrejme, ako úplne posledné, ale spomedzi 144 krajín sveta sa umiestnilo na obdivuhodnom 140. mieste.

Keďže sa šíria rôzne klebetné verzie, kresťanov nehodné, zverejňujem listy, žiadosti a fakty, ktoré sa mali vyriešiť vo vnútornom cirkevnom fóre. Boli odignorované, práva pošliapané. Plním si teda povinnosť svedčiť aj verejne o pravde.

Tí, čo zákony porušovali, boli podľa evanjelia včas napomenutí. Bol som obvinený, že nerobím pokánie. Niekým, kto pokánie nerobí vo veci sám

Dozvedel som sa, ale nie priamo do očí od niekoho kompetentného, že som mimo službu vôbec nie za to trápne obvinenie, ale vraj preto, že evanjelizujem slobodne už 8 rokov v rádiu. S príkazom Pána Ježiša, s rozkazom pápeža Benedikta XVI, ale bez dovolenia slovenského biskupa, čo o moje kňazstvo, sociálny status a život nejaví 9.rokov absolútne žiaden záujem. Ten je „viac“ ako Ježiš či pápež, však?!

Záležitosť neprešla zákonným spôsobom.

Kto je za to priamo zodpovedný, tomu slušne a v pokoji radím napraviť spomínanú iregularitu, kým mu je dopriaty nebom a životom čas na zmenu.

Keďže mi od počiatku „zabudli“ prideliť cirkevného právnika, a ma extrémne iba nenávistne negativizovali, pre zaujímajúcich sa o kauzu tým prezradili, že vypotili reálne cirkevnoprávne neplatný proces. Volá sa to ľudovo svojvoľná murárčina. Je to jeden z ich naklonených múrov, ktorý raz padne na toho, kto ho staval.

Delegovali mi tak POVINNOSŤ podľa spravodlivosti obrániť sa teda sám.

VYMÁHANIE NEPLATNOSTI ROZSUDKU
Kán. 1620 – Rozsudok má chybu nenapraviteľnej neplatnosti, ak:

7.jednej zo stránok bolo odopreté právo obhajoby

Kán. 1734 – § 1. Skôr než niekto podá rekurz, musí písomne žiadať odvolanie alebo opravu dekrétu od jeho pôvodcu; predloženie tejto žiadosti sa súčasne chápe aj ako žiadosť o pozastavenie vykonania.
§ 2. Źiadosť sa musí podať v zánikovej lehote desiatich užitočných dní od zákonného doručenia dekrétu.

Kán. 1738 – Predkladateľ rekurzu má vždy právo vziať si advokáta alebo zástupcu, pri vyhnutí sa neužitočným preťahovaniam; dokonca má byť úradne ustanovený patrón, ak ho predkladateľ rekurzu nemá a predstavený to považuje za nutné; predstavený však môže vždy nariadiť, aby sa sám predkladateľ rekurzu dostavil na vypočúvanie.
Kán. 1739 – Predstavenému, ktorý o rekurze rozhoduje, je podľa toho, ako si to prípad vyžaduje, dovolené dekrét nielen potvrdiť alebo vyhlásiť za neplatný, ale ho aj zrušiť, odvolať, alebo ak to predstavený považuje za užitočnejšie, opraviť, nahradiť, čiastočne zrušiť.

Kán. 1752 – V kauzách prekladania sa majú uplatniť predpisy kán. 1747, pričom treba zachovať kánonickú miernosť a mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom.

Dôst. generálny vikár
Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD
Biskupský úrad
Nám. SNP 19
975 90 Banská Bystrici
V Podlaviciach 15.9.2012


Prosba o prehodnotenie a zmenu rozhodnutia

 Týmto listom láskavo prosím o prehodnotenie a zmenu rozhodnutia v súvislosti s mojou suspenziou z kňazskej služby z dňa 12. 9. 2012. 
  Vzhľadom k tomu, že obvinenia, ktoré boli voči mne vznesené sú krivým svedectvom, čo chcem opakovane a teraz písomnou formou potvrdiť, píšem tento list na svoju obhajobu, ktorú cítim, že mám pre ochranu svojho kňazstva uskutočniť. Ďakujem za ponuku na ročný pobyt v kláštore v 
 Podolínci pod dohľadom lekára. Po poradení sa pred Eucharistickým Kristom sa mi vyjasnilo, že túto ponuku mám odmietnuť. 

Vďaka Bohu, po veľkých skúškach života sa cítim momentálne po telesnej i po psychickej stránke zdravý a na chorého hrať sa mi nepatrí.
Chyby, ktoré som v živote urobil ma dostatočne potrestali a nemyslím, že k nim mám pridávať tento kajúco-liečebný pobyt mimo kňazskej služby. Napriek tomu, že posledný list z Biskupského úradu v Banskej Bystrici som nečakal, ďakujem za lekciu z pokory, ktorá mi pripomenula sestru smrť, ktorú ako človek, aj ako kňaz budem raz musieť absolvovať. Viem, ako je dobré hlboko si uvedomiť, že svet aj Cirkev pôjde ďalej aj bezo mňa.
V dekréte sa citujú tri kánony, ktoré som vraj porušil. Nie som si vedomý vážneho prehrešenia sa voči týmto cirkevným predpisom. Kňazský stav sa snažím mať v úcte a nemal som nikdy v úmysle zneužiť kňazskú moc. Vážim si svoje kňazské pôsobenie v nemocničnej duchovnej službe. Nie je pravda, že sa odmietam polepšiť, ak spozorujem u seba určité chyby, ktoré patria k prirodzenosti každého človeka. Snažím sa pracovať na formovaní svojej osobnosti a svojho kňazstva prostredníctvom modlitby, sviatostného života a snahy o bratské a sesterské medziľudské vzťahy podľa evanjeliových rád.
Svedectvá, ktoré boli voči mne vznesené 21.8.2012 určite neboli o ťažkých hriechoch, ani o psychickej deviácii, ktorú treba okamžite spacifikovať a izolovať. V súvislosti s mojim obvinením mi nebolo umožnené nahliadnutie do zápisnice, ktorá bola po spomínanom krivom svedectve voči mne napísaná, čo výrazne sťažuje moju obranu , vzhľadom k tomu, že nemám vedomosť o tom, aké body uvedená zápisnica obsahuje. V deň jej podpisovania som nebol prítomný v Banskej Bystrici, ale na dopredu ohlásenej dovolenke.
Tu nastalo ďalšie z vážnych porušení normálnych bratských vzťahov a aj cirkevných predpisov. Ešte závažnejšie , až zvláštne náhliace sa!, je odsúdenie obvineného, ktorý je bez znaleckého posudku a bez zákonitého rozhodnutia súdu chránený prezumpciou neviny Ústavou Slovenskej republiky, v článku 50. A to zo strany predstaviteľa Katolíckej Cirkvi, Mons, ThDr, PhD, ktorý sa mi doteraz javil a verejne pôsobil ako milý a inteligentný človek…
Ide tu o pokus ma urgentne spoločensky znemožniť a z môjho pôsobiska doslova vyštvať.
Takéto suspendovanie z  kňazského stavu považujem za nedôstojné človeka!
Už trestuhodné a nenáležité. Mimoriadne pochabé a ľahkovážne.
Stalo sa mi za 22 rokov kňazskej služby už niekoľkokrát, že ma ktosi udal a prosil by som Vás, aby ste naše meno a prácu chránili, a nie naopak, napomáhali niekomu, kto nám chce ubližovať a až primitívne nerešpektuje pritom zásady z evanjelia ani elementárnu slušnosť.
Pre vyššie uvedené skutočnosti prosím o interné a pokojné prehodnotenie daného stavu a znovu zaradenie do kňazského presbytéria banskobystrickej diecézy bez externého riešenia na súde či škandalizačnom pretriasaní na verejnosti, ktoré by poškodzovalo meno Sv.Cirkvi.
Ďakujem za pozornosť a pochopenie.
Sedembolestná Panna Mária, do Tvojich rúk zverujem rozhodnutia našich predstavených.
Tebe zverujem svoj kňazský i ľudský príbeh. Veľká Vďaka Ti za ochranu pre Sv. Cirkev . S úctou

Pri návšteve Bú som prosil M.B. o nahliadnutie do zápisnice o údajnom udaní. Zaklamal mi do očí: „Už nie je na to /vraj/ čas.“ Povedal som mu, že to, čo vyvádza je jeho svojvoľný amatérizmus. Na žiadosť o zmenu rozhodnutia písomne vôbec nereagoval. Pri čaji na námestí pred Bú 27. 9.2012 mi už psychiatra nenanucoval a opäť podlo zaklamal do očí: “ Budeš mimo pastoráciu tri mesiace, choď niekde na faru, a potom sa vrátiš.“ Dodnes sa za svoje deliktné správanie neospravedlnil. / máj 2022/

Pápež František také jednanie v cirkvi volá rakovina klerikalizmu. Benedikt XVI. napísal, že niečo podobné falošné tzv. bratríčkovanie, treba rozhodne vyhnať z cirkvi.

Kán. 1737 – § 1. Kto sa domnieva, že je dekrétom poškodený, z akéhokoľvek oprávneného dôvodu môže podať rekurz u hierarchického predstaveného toho, kto dekrét vydal; rekurz sa môže podať u samého pôvodcu dekrétu, ktorý ho musí ihneď odoslať kompetentnému hierarchickému predstavenému.
§ 2. Rekurz treba podať v zánikovej lehote pätnástich užitočných dní, ktoré v prípadoch, o ktorých sa hovorí v kán. 1734, § 3, plynú odo dňa, keď bol dekrét doručený, v ostatných prípadoch však plynú podľa normy kán. 1735.
Kán. 1738 – Predkladateľ rekurzu má vždy právo vziať si advokáta alebo zástupcu, pri vyhnutí sa neužitočným preťahovaniam; dokonca má byť úradne ustanovený patrón, ak ho predkladateľ rekurzu nemá a predstavený to považuje za nutné; predstavený však môže vždy nariadiť, aby sa sám predkladateľ rekurzu dostavil na vypočúvanie.
Kán. 1739 – Predstavenému, ktorý o rekurze rozhoduje, je podľa toho, ako si to prípad vyžaduje, dovolené dekrét nielen potvrdiť alebo vyhlásiť za neplatný, ale ho aj zrušiť, odvolať, alebo ak to predstavený považuje za užitočnejšie, opraviť, nahradiť, čiastočne zrušiť.
Kán. 1752 – V kauzách prekladania sa majú uplatniť predpisy kán. 1747, pričom treba zachovať kánonickú miernosť a mať pred očami spásu duší, ktorá musí byť v Cirkvi vždy najvyšším zákonom
.

Hierarchický rekurz podľa kán, 1733 až 1739 CIC 83

J. E. Mons. JCDr. S. Zvolenský, PhD.

Arcibiskup metropolita

Špitálska 7

814 92 Bratislava

Prosba o prešetrenie rozhodnutia diecézneho administrátora

Vaša Excelencia, obraciam sa na Vás s prosbou, aby ste ako metropolita,

pod ktorého patrí naša Banskobystrická diecéza a ako sudca Najvyššieho

tribunálu Apoštolskej signatúry, ktorá sa stará o správne vysluhovanie

spravodlivosti v Cirkvi, aby ste láskavo dali prešetriť moje odvolanie

z pastorácie z 5.9.2012. Posúďte sám, či nebola vykonané až zarážajúco.

V júli som bol zastupovať kolegu v nemocnici v Martine na jeden týždeň.

Istá J.R. z Martina ma po asi hodinovom rozhovore o mesiac na to obvinila

na Biskupskom úrade z viacerých a iba zlých vecí, ktoré boli krivým svedectvom.

Kôli tomuto podnetu ma náš terajší diecézny administrátor Mons. M. Bublinec

zbavil kňazského pôsobenia ako blesk z jasného neba a uprostred služby

v nemocnici. Dopustil sa viacerých vážnych chýb, ktoré sa robiť nemajú. Napr.

neukázal mi zápisnicu o vypočutí, písomne ma nenapomenul, unáhlene vydal

znevažujúci dekrét. Vôbec nebola predvolaná rehoľná sestra Paula, ktorá

v Martinskej nemocnici rozdáva Najsv. Eucharistiu, ktorá bola priamym

svedkom toho rozhovoru, ale iní, vraj dôveryhodní štyria svedkovia, ktorí tam

vôbec neboli. Rozviazali so mnou nedôstojne pracovný pomer po 22 r. služby

ktorú som sa snažil konať s láskou i vďakou s vernosťou Bohu i nášmu pápežovi.

Som evidovaný od 1.10. na úrade práce ako nezamestnaný. Viackrát mi bol

ponúkaný, akoby až nanucovaný, jednoročný pobyt v kláštore pod dohľadom

psychiatra. Odmietol som ho, lebo na psychicky chorého sa mi hrať nepatrí.

Prepáčte, že opisujem tieto nepríjemné veci na svojho ordinára, ale iba sa

snažím oprávnene brániť.

Veľmi ma prekvapilo, že tak silno negatívnym rečiam pán administrátor uveril,

a že ma unáhlene a nemilosrdne ako kňaza odstavil. Právnik z Biskupského

úradu ma ani nevidel. Obvinili ma z vážneho porušenia troch kánonov,

ktoré som nemal ani v úmysle porušiť.

Myslím si, a prosím Vás o prešetrenie, že v tomto prípade sa vážne

zo strany nadriadených porušili kánony CIC 220, 1390/ 2/ a 1339/3/.

Tiež článok 50 Ústavy SR o prezumpcii neviny , čl.19,1 a čl. 17,7.

Akoby vôbec nebrali vážne cirkevné i občianske záležitosti podriadeného.

Otec arcibiskup, pekne Vás prosím o záchranu svojho kňazstva a ochranu

povesti, lebo ma spustili ako Jeremiáša do cisterny, kde nepatrím.

Aj o rady, ako mám v tejto nepríjemnej situácii postupovať, aby som zachoval

pravidlá matky cirkvi, lebo ich chcem zachovať v prvom rade.

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Vďaka Ti, Sv. Panna Mária Sedembolestná a Matka kňazov za ochranu.

V Podlaviciach, 3.10. 2012, / zaslané doporučene, na meno/

/Písomná odpoveď žiadna. Povinnosťou metropolitu bolo dať vec prešetriť.

Vinníkov napomenúť a dohliadnuť, aby škody boli nahradené.

Nekonanie bolo bezprávie. Všetky ďalšie úkony sa tvárili akože ideme podľa cirkevného práva,

Môže však právo byť položené na tejto elementárnej NEPRÁVOSTI?

Nereagovanie na Hierarchický rekurz, nepridelenie zákonitej právnej ochrany je podstatný dôkaz toho, že suspendácia z kňazského stavu je nie je platná. Kto tvrdí opak, ten klame.

Šuškajú si exkolegovia medzi sebou všelijaké rozkoktkodákané slepačince. Aj tú podstatnú, že som mimo oficiálnej služby kôli vysielaniu v rádiu. Tam slobodne vysielam asi iba preto, lebo sa takto veci udiali.

17.6.2013 ma nový biskup v BB prijal druhý krát. A už nikdy viac. Oznámil divným hlasom, že mám byť mimo služby roky. Nebol na to žiaden dôvod. V liste z januára 2013, ked nastúpil, mi tvrdil, že ma rád vráti do pastorácie, ak splním 5 celkom racionálnych bodov pokánia. Pol roka som ich teda plnil. O žiaden medicinálny trest tu však nešlo… Ale o kvalitnú drámu.

Pri tomto stretnutí sa mi ale vyjasnilo, že o žiadne reálne pokánie on vlastne záujem nemá. Vraj som ho ešte nezačal ani plniť… Bol to veľmi nečestný a nedôstojný podvod od počiatku.

Chcel ma ako kňaza anulovať. A išiel na to sofistikovane ako agent tajných služieb.

Tak som mu to priamo do očí vtedy aj povedal. A tie roky mimo ofic. službu boli dosť veľká ukrutnosť.

Vraj nevedel o žiadnej práci pre mňa. Ubytovať ho v biskupskom paláci či niekde inde v dôstojnej izbe vraj nebolo kde. Počiatočný hlasný smiech (ááá, už sme ho dolapili … zmenil v okamžiku stretnutia v tvárou v tvár na krematórne strašidelnú vážnosť. Dal mi za 22 r. služby 200 euro, / 30 strieborných mincí?/, dlhšie rozmýšľal, že koľko som asi hoden… Dal som za to opraviť zhorenú spojku na aute. Farizejsky ma aj “ ráčil požehnať“. Viac sa nechcel ani stretnúť ani vidieť. Veľmi ďaleko od normálneho či otcovského prístupu. Hru na „pokánie“, bez preukázania nejakého deliktu, nepokladám ani za čestnú, ani za kňaza dôstojnú.

Až potom som dostal možnosť pôsobiť v internetovom rádiu. Veď som dostal príkazom sa zamestnať a ohlasovať evanjelium Ad gentés a nie iba slovami. A toto evanjelizačné pôsobenie, ktoré mi v dekréte cez tie ich manipulácie nepriamo umožnili a prikázali, je vraj bez dovolenia biskupa, ale s dovolením, ba príkazom pápeža, bolo falošne označkované za niečo nedovolené, a to bol vraj dôvod na falošné laicizovanie, čiže na popravu zasväteného kňazského stavu, ktorého som sa v skutočnosti vôbec nezriekol. Toto nanucovanie určite nebolo ani férové ani zákonité. Právne sa to nazýva iregulárny stav. Čiže rana na Krisovom tele. A čaká to na liečivý dotyk a zásah doktora. Prekvapilo ma, že na Slovensku ho medzi katolíkmi a toľkými doktormi niet? Chce to iba trocha odvahy neklaňať sa modle biskupa, však chlapci?

Mám tú veľkú česť byť prenasledovaným katolíckym kňazom novodobým biskupom z Nitry „Wichingom“. Je to veľká česť, ak atentátik prišiel prirodzeným a nie nafingovaným spôsobom. Chcel som zachovať pravidlá slušnosti, aj pravidlá cirkvi. A tvrdo som sa zrazil s niekým, kto tie pravidlá zachovať nechcel. Ale postupoval svojvolne a manipulačne.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Kráľovstvo nebeské, povedal nám Pán Ježiš.

To, čo sa nám zdá divné či až hrozivé z pozemského pohľadu, môže byť z pohľadu nebeského cenný poklad.

Po 22.r. neodfláknutej práce ešte 9 rokov toľkých milostí.

Najvzácnejší to dar od Nebeskej Matky. VĎAKA.

Ctihodný pán biskup Marián. /V Banskej Bystrici 9.12.2013/

Patrí sa mi pekne poďakovať sa Vám i bratovi Radoslavovi, riaditeľovi Charity, za možnosť bývať v Dome núdznych na Tajovského ulici.

Za tých pár týždňov, čo som tu mi prichádzajú rôzne myšlienky, ako to tu zlepšiť. Dáva sa tu denne polievka, chlieb, káva a šaty, čo je dobre, ale je to iba charita. Mali by sme byť Katolíckou charitou, čiže viesť iných do neba. K jedlu by sme mali pripojiť modlitbu, ku základnej hygiene pripojiť aj výchovu ku elementárnej slušnosti a poriadku. Tých schopnejších aj ku zbožnosti.

Vyskytujú sa tu totiž nevďačnosť, arogancia, darebáčenie, beznádej živená asi nemodlením sa, zabíjanie času … Stalo sa tu nedávno napr., že bohoslovca Michala ktosi z klientov drzo hodil o plot a prišla to aj riešiť mestská polícia.

Chce to tu pevnú chlapskú ruku, aby tu bola disciplína.

Keď sú tu šaty zadarmo, stáva sa neraz, že ktosi si zoberie plné vrecia, a rozpredá. Možno by tomu zabránilo dať tie šaty za minimálny poplatok.

Minulý týždeň som zbieral za tašku odpadkov okolo tohto domu, čo tu návštevníci zanechali. Stále tu pýta ktosi peniaze, a my by sme im mali niečo vymyslieť, aby si tie 1-2 eurá čo pýtajú nejakou zmysluplnou činnosťou sami zarobili. Mala by tu byť aj možnosť pracovať 1 – 2 – 3 hod. napr. pri upratovaní mesta či inej pomoci napr. starším občanom, predajom časopisu Nota bene, žehlením, odpratávaním snehu …

V priestoroch tohto domu by mali bývať a dlhšie sa zdržiavať iba tí, čo žijú duchovne, a je pre nich samozrejmá nedeľná Eucharistia. Myslím si, že ak tu bude žiť viac ľudí žijúcich v milosti posväcujúcej, tak hrubosti, bezdomoveckého zápachu, pľuvancov na zemi, špakov a nečistôt bude aj duchovne aj viditeľne stále menej.

Najlepšie by bolo, ak by tu žili a posvätili to tu sestry matky Terezy alebo niekto im podobný, komu nie je cudzia adorácia, sv.ruženec a  náš pápež František.

Posvätiť tieto priestory by malo byť pre nás to prvoradé.

Neviem či viete o možnosti, že cez úrad práce sa dajú zamestnať aj viacerí asistenti na 4 hod. denne, a od štátu dostanú za to do 200 eur. Treba podať žiadosť a vybavenie trvá vraj mesiac. Tak by sa mohlo ušetriť , a peniaze pre charitu investovať účelnejšie.

Vraj koncom roka tu pracovne končia dvaja zo sociálnych pracovníkov. Ak by ste uznali, že mám priložiť ruky a srdce k tunajšiemu dielu, rád tak urobím.

Pracujem ako šofér v pekárni na Sliači. Rozvážam po našom meste chlieb, bagety a koláče.

Úctivo Vás týmto listom prosím, podobne často vzývam Tri krát Svätého Boha i Nebeskú Matku, o možnosť vysluhovať sviatosti, najmä slúžiť sv. omšu.

Kňazskú dušu nemôže nebolieť , najmä v nedele, že nie je s bratmi pri oltári.

Veď som mimo službu a pokánie sa snažím robiť už 59 týždňov.

Prosím o zhliadnutie na to, čo hovorí naše cirkevné právo, že ak sa ktosi potrestá, nech sa to deje s kánonickou miernosťou.

Nepoškvrene Počatá Panna Mária, Matka Cirkvi, vďaka za mocný príhovor.

/odpoveď : neprekačujte svoje kompetencie na charite!/

Vážený pán biskup /V Banskej Bystrici, 2. marec 2014/

Trest ktorý ste mi udelili je neprimerane veľký.
Iba mlčať by bol z mojej strany už prejav masochizmu.

Komorník Benedikta XVI. Paoletto „Paľko“ spôsobil Jeho Svätosti veľký podraz
a celoplanetárne pohoršenie. Roky mu kradol ako straka dôverné dokumenty aj
súkromnú korešpodenciu, podhodil ich novinárovi, ktorý cez tlač vydieral
pápežských spolupracovníkov, že keď neodstúpia, tak … Bol odsúdený cirkevným
súdom vo Vatikáne na jeden a pol ročné väzenie. Po roku bol vraj už omilostený
a pracuje v nemocnici. Za donebavolajúcu drzosť…
Škótsky kardinál O´Brian sa verejne priznal, že udržiaval viacero intímnych
vzťahov zo svojimi kňazmi. Bol za to poslaný do kláštora v Ríme
na niekoľkomesačné pokánie. Za sexuálne zvrhlosti…
V roku 2001 sa v našej diecéze stalo asi najväčšie pohoršenie v jej histórii.
Kňaz Štefan , ktovie v akom ošiali, umlátil k smrti istého horára, zapálil ho a
pred každým tvrdil, že si „na nič nepamätá.“ Dostal 13 r. väzenia, kde aj umrel.
Boli toho plné médiá a celoslovenské zdesenie. Tento kňaz nebol suspendovaný,
ale preložený do kňazského domova až do rozsudku. Za vraždu…
V jednom z našich miest kázal kaplán a postavila sa žena, ktorá mu nahlas vytkla
že čo tu on káže, veď dal potratiť ich dieťa. Slúži v pastorácii a trest žiaden…
Keďže sa to u nás neraz preháňa s milosrdenstvom a bagatelizujú sa aj
zločiny, na druhej strane sa za malé prehrešky udeľujú neprimerané
tresty. Asi aby bola nastolená akože „rovnováha“?
Váš predchodca v úrade mi do očí povedal, že mám byť mimo službu tri mesiace.
Žili sme vedľa seba 22 rokov, a ani raz ma nenapomenul či slovne či písomne
že by som konal niečo zlé. Čestné slovo. Ani nikto z veriacich, ktorým som slúžil
nevyslovil slovo, že by som spôsobil tzv. pohoršenie. Ani o.biskup Rudolf.
Ten, kto Vám to povedal, a nepovedal to mne, čo je jeho elementárna povinnosť
ako kresťana, ma vedome očiernil. Je to pravdepodobne on, kto ma niekoľkokrát
osočil aj v likvidačnom dekréte,

na ktoré bez povolenia metropolitu vôbec nemal ani oprávnenie , podľa cirk.právnika z Leedsu vo Veľkej Británii, Patrika Hannesyho / + 5 ďalších prepustených kňazov diec.BB v r.2012/ Rakovina klerikalizmu a učebnicovo „príkladná“. Ostatným doktori tieto strašné rany nevidia? Nik tu v SR nemá odvahu sa ich dotknúť? Viete že ignorovaním týchto faktov sa stávate spolupáchateľmi tohoto už mafiánstva?

Kán. 428 – § 1. Keď je stolec uprázdnený, nemá sa nič meniť.
§ 2. Tým, ktorí sa prechodne starajú o riadenie diecézy, sa zakazuje robiť čokoľvek, čo by mohlo znamenať akúkoľvek ujmu pre diecézu alebo biskupské práva; zvlášť sa im zakazuje aj komukoľvek inému, či už osobne alebo cez iného odstrániť alebo ničiť akékoľvek dokumenty diecéznej kúrie alebo v nich čokoľvek meniť


Prepáčte, ale ktosi sa vrhol na moju kňazskú a ľudskú intimitu, a moje
nebránenie sa by bolo už prejavom patologickej zbabelosti.
Alebo aj toho, že vlastne identitu katolíckeho kňaza ani nemám.
Vy ste neurobil dobre, že ste týmto špinavým rečiam založeným na udaniach,
a nie na bratskom napomenutí, uveril. A tiež že trestáte iba jednostranne.
Bývalý gen. vikár Marián Bublinec urobil pri mojom prepustení z kňazskej
služby amatérske „údery pod pás“, ktoré som mu do očí aj písomne oznámil.
Iba tak prezradil, že ho nevedie láska ale zlosť a asi aj pomsta.
V dekréte ma okrem iného osočil ako toho, kto sa vraj „nechce polepšiť“,
a komunikáciou s Vami zámerne spôsobil, že z tri mesiace sa vygradovali na roky
trestu. Kyjakom po hlave, dýku do chrbta a hodiť brata cez palubu… A poďme si
hneď potom pripraviť prednášku o kráse Najsvätejšej Trojice…To takto??
Pri vyhodení z práce, bez normálneho poďakovania za 22 r. službu,mi 20. 9.2012
nariadil prečítať asi dvojstranový dokument, zoznam vykonštruovaných
„zločinov“, ako dohodu o ukončení pracovného pomeru, ktorý
som odmietol podpísať a povedal som im priamo, že ide o neprávosť.
Na obhajobu a prečítanie zápisnice o obvinení vraj „nebol už čas“.
Bol mi niekoľkokrát ponúkaný pobyt v kláštore v Podolínci
s pobytom u lekára psychiatra, čo som odmietol, lebo to porušuje našu ústavu
čl.17. aj normálnu ľudskú dôstojnosť. Na druhý deň mi zavolal d.p. riaditeľ Bú
V. Farkaš, aby som to doniesol, kde bol tento dokument zničený, a bol mi daný
dokument iný, ktorý som použil na úrade práce. Tam nebol „zločin“ ani jeden.
Vraj sme sa dohodli. Vôbec sme sa nedohodli.
Bola to séria klamstiev. /Jn 8,44/ A sú o tom dôkazy.
Takéto správanie je nezákonné a katolíckou morálkou zakázané.
Radšej som o tom mlčal. Budem Vám povďačný, ak mi to pomôžete nezverejniť.
Vašou povinnosťou je ho za tieto úmyselné fauly napomenúť. Ani sa mi osobne
neospravedlnil. Bolo to veľmi unáhlené. Také chovanie je znevažovanie. /Jn 8,49/
Napľuť na iného a hodiť aj kameňom je síce v Novom zákone,
ale je v protiklade so Sv. Duchom evanjelia.
Predpokladám, že Vám to zatajil. Vaše rozhodnutia tieto jeho zlé skutky kryjú.

«Katolícka cirkev nikdy nepodporovala a nikdy nebude podporovať porušovanie

ľudských práv alebo akúkoľvek formu nespravodlivej diskriminácie voči ľudskej

osobe» kardinál Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj

Prepáčte, ale ak nezmeníte svoje rozhodnutie, som vo svedomí povinný tieto
farizejské a neetické spôsoby oznámiť Vašim nadriadeným, v rámci interného
fóra a tzv. napomenutia medzi 6.očami.
Neprimeranosť Vášho trestu pociťujem aj v tom, že sa mi tými „rokmi“ trestu
nanucuje laický stav. Som klerik, a poslanie byť svätým laikom v Božom diele
som doteraz nedostal. Je podľa našej viery laikovi nanucovať trestom zasvätený
stav či opačne? Je normálne robiť z kňaza šoféra či z lekára elektrikára?
Jednou z Vašich povinností je napomáhať kňazom aby nestrácali svoju identitu!
Starať sa o svojich kňazov ako o synov. Vaša starosť voči mne nie je otcovská.
Vás nezaujíma kvalita pokánia, ale iba kvantita dĺžky času?
Ak si myslíte že toto je katolícke, tak teda nie je! Je to odfláknuté…
Tí čo ma stretajú si asi myslia, že som asi musel vykonať niečo ultra desivé, keď
som dostal tak závažné a dlhé tresty, napr. horšie než vyššie uvedené prípady.
Štvrtým listom Vás žiadam, a snažím sa, aby boli všetky úctivé, ale ako kňazovi
ste mi nedali absolútne žiadnu možnosť sa prejaviť.
Pokánie, ktoré sa snažím
toľké mesiace robiť máte úplne za nič?
Toto nie je podľa katolíckej viery. Ani spravodlivé, ani milosrdné.
Vďaka za zamyslenie. Myslím, že nad podstatnými vecami.

                   Požehnaný pôstny čas. 
                     S bratskou úctou

Kán. 1726 – Ak na ktoromkoľvek stupni a štádiu trestného súdneho konania je jasne zistené, že vinník delikt nespáchal, sudca to musí vyhlásiť rozsudkom a vinníka oslobodiť, hoci by súčasne bolo zrejmé, že trestná žaloba zanikla.

Dôstojný otec biskup.

V Dome núdznych koncom septembra odchádza jeden zo sociálnych
pracovníkov. Pekne Vás prosím o možnosť pracovať na jeho
pracovnom mieste.
Bývam tu už 11 mesiac. S hľadaním zamestnania je to veľká bieda,
posledne mi odpísali, že sa nás na jedno miesto hlásilo 47. Žiadostí
som poslal asi sto. Doteraz som vypomáhal, ale iba na rôznych
brigádach. A tak chodím do hospicu, kde pomáham umývať riad
a navštívim aj starších kňazov.
Ďakujem za pomoc.
Požehnaný deň.

V Banskej Bystrici 22.9.2014 P P

Vážený pán magister,
nie je vhodné, aby sme Vás spomínaným spôsobom zamestnali.
S pozdravom + M.Ch

Kán. 1389 – § 1. Kto zneužíva cirkevnú moc alebo úlohu, má byť potrestaný podľa závažnosti úkonu alebo opomenutia nevynímajúc odňatie úradu, ak za takéto zneužitie nie je už zákonom alebo príkazom stanovený trest.
§ 2. Kto však zo zavinenej nedbanlivosti nezákonne vykoná alebo opomenie úkon cirkevnej moci alebo služby, alebo úlohy na škodu iného, má byť potrestaný spravodlivým trestom.

Vážený pán biskup. / 3.12.2014/
Žiadal som a žiadam od ctenej Kongregácie pre klérus anuláciu suspenzie alebo prešetrenie nezákonného konania, ktoré ku nej viedli. To vyšetrenie bola Vaša povinnosť, ktorej ste sa vedome vyhol. A napíšem Vám aj prečo. Ako ste sa ujal svojho úradu v Banskej Bystrici ste ma tu mať nechcel. Ostatné je divadielko. To Vám hovorím narovinu, ako chlap chlapovi.
Som 24 rokov katolíckym kňazom z Božej, nie svojej vôle. Meniť svoju identitu by znamenalo pre mňa ísť proti Božej vôli aj proti svojmu svedomiu. Mám v tom a mal som po celý čas od vysviacky veľmi jasno. Toto berte na vedomie a toto láskavo oznamujem aj J. Em. kardinálovi Stellovi.
Laicizácia nie je správny smer pre môj život. Nie je na ňu žiaden vážny dôvod. Je to svojvôľa pár jedincov heretického a cirkvou zakázaného hnutia Nazaret, ktoré som roky kritikou nešetril a možno aj niekedy prehnane provokoval. Oni sa rozhodli so mnou podlo skoncovať a zneužili Vašu osobu i  biskupský úrad. Majú na rováši aj iné duchovné brvná. A vedia ako veľkou lupou zväčšovať aj malé smietky. Vaša spoluvina je v tom, že tie do očí bijúce intrigy kryjete a za dva roky ste svoj úrad od ich presväto – zákerného dymu nestihol ešte vyvetrať.
Séria listov, ktoré ste mi počas dvoch rokov zaslal má úroveň cirkevného tajomníka z čias socializmu, a nie katolíckeho sídelného biskupa v 21 st.

Prosil som Vás o milosrdenstvo, a ako odpovede som dostával stále ťažším „kladivom po hlave“. Ani milimeter zmilovania! Zakončené nehoráznou ponukou na „klerickú šibenicu“. A ešte sa do toho pokúšate namočiť aj Vatikán….

Čím viac som sa o pokánie snažil, tým viac Vás to nezaujímalo. A tak mi po nejakom čase došlo, že ten prvý list , čo ste mi zaslal v januári 2013 ste nemyslel vôbec vážne. Bola to akoby zásterka, pod ktorou sa skrývala snaha ma z kňazského stavu poslať natrvalo preč. To už zjavne priznávate v liste poslednom. Prísľub odpustenia ste myslel naozaj alebo to od počiatku bol sofistikovaný podvod?
Kňazi sú z Vášho spôsobu trestania vydesení viac ako ja, lebo si sami seba predstavujú v podobnej situácii. Je tu reálna hrozba, že toto bude pokračovať na niekom ďalšom. Takto tvrdé a nedôstojné správanie voči kňazskému stavu a proti predpisom matke cirkvi Vám nedovolíme. Máte nám slúžiť, nie tvrdo panovať. A úplne ignorovať napr. kánony 1340,2 , 1341 či 220.

„Spamätajte sa!“ napísal sv. Ján Pavol II. jednému biskupovi. To píšem aj ja Vám, lebo experiment, ktorý robíte, sa nazýva odborne bossing, čiže je to už šikanovanie. Ste v protismere. Zastavte sa a obráťte, aby ste sám nezhavaroval .
V pokoji, v pravde a  včas Vás varujem. Toto sa týka vonkajšieho fóra.
Vo fóre vnútornom som Vás povinný veľmi vážne napomenúť za nebratské konanie. V hlbokom rozpore s katolíckou náukou je nielen Vaše divné trestanie klerikov, ale absolútna neochota niekomu úprimne sa snažiacemu a prosiacemu odpustiť. Možno ostatným áno, ale Pakošovi? Nikdy…
A ten Pakoš je nie kresťan? Pán biskup, je to už mnohým príliš nápadné …
Jedného z Vašich diecéznych kňazov, ktorý 22 rokov slúžil v prvej pastoračnej línii ako vedel, necháte žiť medzi bezdomovcami, s oficiálnym mesačným príjmom 61,50 eu? Posielate ho do zamestnania, keď sú tu toľkí nezamestnaní? A keď Vám oznámi, že žiadal o prácu na sto miestach písomne a na ďalších sto osobne, a že mu asi jeden z desiatich aj odpovedal, že prácu pre Vás nemáme alebo iný že ste napr.47 v poradí, tak s Vami to ani trochu súcitne nepohne?
Podľa predpisov Sv. cirkvi ste povinný o klerikov sa starať. Násilne niekoho laicizovať nesmiete. List doporučujúci mi žiť všeobecné kňazstvo nie je legálna ani platná laicizácia. Myslíte si, že ste si takto prisvojil aj právo potrestaného klerika sociálne zlynčovať? A on má klamať seba aj iných, že už klerikom nie je?
Odvrhnutie klerika od spoločenstva ostatných kňazov, čiže žiadna pozvánka na rekolekcie, nezasielanie Acta curie, bývanie mimo fary, zákaz vykonávať prácu pre diecézu, vyhodenie z práce, žiaden cirkevný príjem, zákaz slúžiť akékoľvek sv.omše… Nikto/?/ zo strany diecézneho biskupa nie je poverený, aby sa staral a dohliadal na vývoj potrestaného kňaza, nezáujem o to, ako kňaz žije, či sa snaží, či na cirkev dlabe, či žije v hriechu alebo či je v Božej milosti, či má z čoho žiť, či má prácu, aké má vo svojej rodine pomery, či sa nezbláznil, a pod. Nikto z kúrie ho odborne neinštruuje, aké sú povinnosti a práva potrestaného klerika a ako sa má legálne brániť, keď má pocit neprimeraného trestu, a pod.
To je pre boží ľud myslíte na povzbudenie? A pre svet príklad starania sa o tých vlastných? Nazdávate sa, že toto je prax v súčasnej katolíckej cirkvi? Skôr je to jeden z ďalších zúfalých prejavov polokatolicizmu. Spomenuté je totiž v normálnych diecézach normálne, ale na Slovensku sa ešte II.Vatikánsky koncil celý neuplatňuje. Ani Kódex kanonického práva. Pre aký dôvod takto konáte? Pastier má baránky pásť, nie ich biť palicou, ako to pripomenul nedávno pápež .
Toto kňazov doslova zastrašuje. Až desí. Sú to pre nich samých, pre ich rodiny a priateľov hlboko zahanbujúce a pohoršujúce veci. Kruté tresty ako inkvizičné strašidlá sa v cirkvi už pár storočí u civilizovaných veriacich nepraktizujú.
Svedčím z prvej ruky, že sa to deje ako „normálne“ v našej banskobystrickej diecéze a je to jeden z dôvodov, prečo nám mnohí nadávajú oprávnene do pokryteckého a staromódneho spolku, ktorému sa so škodoradosťou vyhnú, keď idú napr. okolo kostola. Vidia totiž hlboký rozpor medzi príkladom pápeža Františka a úplne opačným správaním, napr. toho, čo popisujem. Alebo napr. na Katolíckej Univerzite, kde išlo pravdepodobne okrem škandalóznych odmien aj voči p.rektorovi o šikanovanie kolektívne, tzv.mobbing.
V CIC Vám je dané za povinnosť trestať s kánonickou miernosťou. Trest ste mi umelo predlžoval a keby som sa nebol ozval do Ríma, tak by ste vyťahovali stále niečo negatívne, aby ste mal dôvod trestať. Nič hodné pochvaly počas dvoch rokov snaženia a ťažkých tlakov na psychiku? Nič dobrého počas 22 r. služby? Podľa Vás NIČ? Len všetko zlé? A čokoľvek by som robil, akokoľvek by som sa snažil by bolo asi o ničom?? To chcete takto klerika trestami dohnať do zúfalstva? Alebo až ku samovražde ako sa to stalo v podobnom prípade jednému odpisovanému kňazovi v Poľsku, čo sa v zúfalstve upálil na cintoríne ? To toto je tá kánonická miernosť?
Toto je trpké ovocie nenávisti. Nenávisti voči vlastnému telu.
Ďakujem za úžasnú príležitosť prerozjímať si hlbšie nad Mt 24,1O-12. Aj nad ôsmym blahoslavenstvom. V tejto situácii je celkom vhodné aj Slovo v Lk 12,47.
Napísal ste mi až tri krát o nejakom  veľkom pohoršení, ako následku môjho správania. Nevieme o ňom, ani kolegovia kňazi ani blízki laici. Spáchať delikty som vďaka Bohu k  životu totiž nikdy nepotreboval. A robiť ťažké hriechy v úmysle nemám ani to neplánujem. Pripomínam Vám, že ak sa veci začnú vyšetrovať, a bude sa zisťovať skutková podstata, odhalia sa aj ďalšie „perly“ tej vyskočenej mníšky, ktorú veru ani nepoznám. Po obvinení proti 6.prikázaniu tam boli aj kvalitnejšie osočenia, že vraj nemám svedomie, že som asi taký zlý ako netvor, že sa napr. nespovedám a padlo tam od nej ťažkokalibrové obvinenie na adresu o.biskupa Rudolfa, že vraj je „nadržaný buzerant“!! Plus falošne strašidelné emócie  v schizoafektívnom záchvate. Bol to slušný herecký výkon. Zareval som vtedy na ňu, že ako sa to opovažuje takéto špinavosti o zosnulom biskupovi na verejnosti a odišiel som z miestnosti. Toto podstatné tam Váš predchodca neviem či zapísal do zápisnice. Preto ju vraj nebolo už čas podpísať, lebo si ako Viching vybral a nafúkol niečo, čo nafúknuť potreboval, aby mohol kolegu zoťať. A zaklamal mi aj do očí. A potom Vám nabulikal špinavosti, ktoré vraj počul a nepreveril. Nahrával som si to po rade právnika na mobil. Od počiatku to bolo nehorázne chrapúnstvo a sú tam aj ďalšie lži a manipulácie. To takéto necharakterné neprávosti a zlomyselné osoby kryjete, a na tomto je postavená tá Vami odporúčaná „laicizácia“ pre tzv. „spásu mojej duše“ ?
Radím Vám, aby ste si to v kľude  pred bohostánkom, v chráme dôkladne vyvetranom od „nazaretského“ dymu, dobre premyslel.
Kódex potrestaných klerikov aj chráni. Má sa dbať, aby im materiálne nič nechýbalo /kánon 1350/. Vás vôbec nezaujíma, že jeden z nezdarebáčených klerikov banskobystrickej diecézy posledné mesiace prežíva už z vyžobraných peňazí ? Myslíte si, že to pre Vás nebude mať žiadne trestnoprávne následky?
Na úprimnú prosbu pracovať ste mu odpísal, že nie je vhodné, aby pracoval ani na charite? Asi vhodnejší sú tam zamestnanci – pani, ktorá má aj inú robotu, čiže má dva príjmy, a pán, čo nepatrí medzi praktizujúcich veriacich a má tiež druhý určite slušný príjem ako policajt na dôchodku. A šéfuje tomu niekto, čo má na starosti tri farnosti, teda prácu a dve nadpráce. A čo tak skúsiť to urobiť ako brat bratovi a nie ako vlk inému vlkovi. Napr. tých potrestaných klerikov tam zamestnať, aby si svoje pokánie mimosviatostnou prácou odpykali, plat im ponechať a ušetriť charitnému účtu do roka okolo 10 000 euro. Upozornil Vás vôbec niekto, že takto sa nerozumne plytvá toľkými charitnými peniazmi? Tie patria núdznym alebo charite a nepatria niekomu ako nadbytočný plat. Toto tiež vydesí toho, kto sa o tom dozvie. Nie je to už neba volajúca nerovnováha? To je tá subsidiarita, odporúčaná sociálnym učením cirkvi made in Slovakia? Nerobme si posmech z núdznych či z veriacich nezamestnaných. Ani z učenia sv. cirkvi. Nebo sa na nás pozerá…
Celé dni je tam pustený televízor. Desiatky krát boli tamojší „núdzni aj s dôchodkom“ upozorňovaní, že to počuť cez dvere, že sledovať tie reklamy každých 15 minút ich raz osprostie, že po 22 h je nočný kľud. Tým pozeraním asi zaháňajú nudu a že to vyrušuje iných, na to zabúdajú, lebo chodia neraz pripití. Z jednej izby sa ozývalo viac krát „do pi . e“, z druhej „ten ko .. t vyje…ý“. Aj „Bo.a“ Z 13 obyvateľov Domu núdznych chodíme do kostola v nedeľu dvaja. Ostatní hnijú v ťažkých hriechoch väčšinou v „adorácii“ pred modlou TV. Nik zo sociálnych pracovníkov nemá vraj za povinnosť im to ani nepripomenúť, že je to nejaká základná povinnosť tunajšieho obyvateľa ísť sa v nedeľu do kostola poďakovať. Nik z nich nemá za povinnosť im pripomenúť starostlivosť o spásu svojej duše?? Ide asi o tých vhodných „profesionálov“ v cirkevnom zariadení, však? Napomenul som ich, viac krát pozval, ale oni tam chodiť vraj nezvyknú. Do krčmy ale zájdu. Idú do večného trápenia a mi ich za ich spirituálne darebáčenie „potľapkávame po pleci a aj prikrmujeme“? To, že sa tu vlastne ticho schvaľuje a koncentruje tento nekatolícky zápach je podľa Vás v poriadku? Musím z tej psychiatrickej atmosféry občas odísť do ticha, aby som si nepoškodil duševné zdravie. Takéto spravovanie Vašej katolíckej charity je vhodné, pán biskup? To toto je držanie sa Vášho biskupského hesla v praxi? Začnite so sebou prosím Vás niečo robiť, lebo tých trápností pribúda… O.b. Rudolf podobné primitívne nehanebnosti v cirkvi riešil okamžite, osobne a razantne, niekedy aj krikom spravodlivého hnevu. Aj posledný z Vašich kňazov je kňaz a biskup má mať o neho zvláštnu starostlivosť. Z toho, kto sa snaží robiť pokánie sa posmech robiť nemá. A s kňazstvom či s osudom kňazov sa zahrávať nesmie. Čokoľvek robíte jednému z Vašich kňazov, robíte to duchovne aj ostatným. A robíte to aj  Kristovi, ktorý je v nich zvláštnym spôsobom prítomný.
Naprosil som sa Vás už dosť. Takej komunikácii zatiaľ rozumieť alebo nechcete/?/v tom horšom prípade alebo neviete, v tom prípade lepšom. „Plaziť sa“ pred predstaveným za povinnosť už nemám. A tak Vás teda odteraz žiadam, aby ste si ráčili plniť svoje elementárne povinnosti biskupa katolíckej cirkvi a nepodporovali viac u seba ani svojich podriadených zjavne už heretickú ortopraxiu.
Sv. František Xaverský a ostatní svätí, orodujte za nás.
Život v pravde, dotyk Božieho milosrdenstva Vám praje a modlí sa za Vás

Kán. 1341 – Ordinár má dbať, aby sa súdny alebo administratívny postup na uloženie alebo vyhlásenie trestov začal iba vtedy, keď zistil, že ani bratským napomenutím, ani pokarhaním, ani inými prostriedkami pastoračnej starostlivosti sa nemôže dostatočne odstrániť pohoršenie, obnoviť spravodlivosť a napraviť vinníka

Excelencia, píšem Vám vysvetlenie i bratské napomenutie „medzi 6.očami“./V Banskej Bystrici 24.3.2015/ Na žiadosť o osobné prijatie prišla negatívna odpoveď. A tak bolo zaslané písomne/

Chcel som tak učiniť s hlavným radcom z prezidentskej kancelárie p.Liškom osobne.

Pápež Benedikt XVI. v roku kňazov dal ďalší misijný rozkaz: „Kňazi, evanjelizujte internet!“

Sme povinní poslúchať pápeža. Svojím kňazom to pekne pripomeňte a povzbuďte ich v tom… A usmernite nás ak by sme v niečom vybočili z Božích plánov. Zakazovať kňazovi evanjelizáciu digitálneho kontinentu je proti príkazu pápeža, ktorý nebol pápežom Františkom odvolaný.

Slobodný vysielač je internetové rádio. Nehrám sa na to, že ma niekto z KBS poveril, ale robím si iba povinnosť kresťana. O katolíckej Cirkvi hovorím v zásade pozitívne, ak spomeniem niečo negatívne tak pripomeniem, že to sú judášstva, ktoré vieru zrádzajú. Treba hovoriť aj o tom, nie iba že všetko je v poriadku. Niektoré veci treba po ignorovaní bratského napomenutia aj verejne pranierovať. Je to jedna z povinností katolíckych médií. Keďže sa to tam roky tak nedeje, problém si nájde riešenie na iných miestach, ktoré spravujú ľudia dobrej vôle. Ako to bolo v dejinách často.

Musím Vám pripomenúť aj tieto nepríjemné skutočnosti, ktoré sa dejú v banskobystrickej diecéze.

 1. Uprostred pastoračnej služby som bol udaný, nenapomenutý medzi 4. a 6.očami, viacnásobne osočený, kôli tomu vyhodený z práce, oklamaný, že už nie je čas sa pozrieť na zápisnicu z toho udania, oklamaný do očí vraj mám byť mimo službu tri mesiace, osočený v odvolacom dekréte vraj sa nechcem polepšiť, vraj som zneužil kňazskú moc, vraj som spáchal delikt, čiže ťažký hriech na úrovni kriminálneho činu, ktorý sa nestal. Spomenuté tresné činy proti pravde a láske osobne kryjete a ponechávate nevyšetrené a vinu vrháte len na toho, kto bol takto temnými silami napadnutý. Títo delikventi sa tešia úcte a mne ponúkate stále väčšie pohanenie. Žiadal som niekoľkokrát, aby to bolo legálne vyšetrené. Vás osobne, pár listami, potom Diecézny cirkevný súd, Metropolitný tribunál a príslušnú Kongregáciu pre klérus vo Vatikáne a za dva a pol roka to nikto zatiaľ nevyšetril. Z kongregácie mi prišla iba otázka, či nechcem byť laikom, čo som nežiadal, ani po tom netúžim. Včera mi pán riaditeľ charity po príchode od Vás oznámil, že iné z Vatikánu ani nemám čakať. Prepáčte, ale mám povinnosť sa brániť. A Vy máte povinnosť to riešiť. Vedome to vyše dvoch rokov odmietate. Potrebujete obetného baránka? Ale veď tým už je Kristus. My už nemáme povinnosť nechať sa zdeptať. On to urobil za nás. Preto asi požiadam o prešetrenie tejto záležitosti J. exc. pána prezidenta SR alebo ombundsmana, pretože som aj občan SR. Povinnosti voči spoločnosti som si konal tak ako som vedel, a teraz potrebujem, aby sa zastal niekto mojich práv, pretože boli hrubo porušené, a nikto s nadriadených v cirkvi kde patrím, svojho člena spravodlivo neháji.
 2. Toto je nelegálny a vážny stav v našej cirkvi a treba na to verejne upozorniť?
 3. Toto je zjavná neprávosť, ktorá byť v katolíckej Cirkvi nesmie.
 4. Som iba stále viac trestaný a spoločensky znemožňovaný. Nemôžem sa na to iba nemo prizerať, lebo katolícka viera ani zdravý rozum mi to prikazuje niečo s tým robiť. Dajte pozor, aby keď si na to niekto posvieti, aby ste sám nemal s tým problémy, lebo sa porušila aj Ústava a zákony SR. A podľa zákonov štátu aj neoznámenie trestného činu niekoho je trestné. V liste pánu hlavnému radcovi píšete, že vraj moja žiadosť o anuláciu suspenzie a o prešetrenie odchodu z kňazskej služby bola kongregáciou zamietnutá v novembri 2014 a pýtam sa prečo som o tom nebol Vami upovedomený? Vy súhlasíte s deliktami, ktoré boli pri mojom prepustení?? Chcete ma ako kňaza úplne zlikvidovať?

A to v cirkevnom roku zasväteného života?

 1. Dostal som od Vás úlohu, aby som robil pokánie. A tak ho robím, ako viem. Keďže deliktom a ťažkým hriechom som sa v živote vyhýbal, preto vo svedomí cítim, že trest, ktorý mi je ukladaný je neprimerane veľký a dlhý. Toto je 7.list, ktorým Vás prosím o milosrdenstvo, a od Vás dostávam iba ďalšie vyhrážky a stupňujúce sa tresty. Napomínam Vás, že je to v hrubom rozpore s učením katolíckej Cirkvi. Aj zo zdravým rozumom. Za nič ani za žiadnu dobrú snahu som nebol doteraz Vašou excelenciou pochválený, ale hľadá sa už štvrtá zámienka na to, ako mi trest umelo iba predlžovať a stupňovať. Predpis cirkvi hovorí jasne, že ani potrestaný klerik nemá čo žobrať! Jeden z Vašich klerikov, ktorého ste vo svojom srdci už asi odpísal a laicizoval, čo je prekročenie Vašich kompetencií, už niekoľko mesiacov žobre, aby žil dôstojne, lebo nemá iný zdroj obživy. Pápež František nedávno verejne pripomenul, že ponižovanie v trestaní je zakázané. Kánonické právo prikazuje kánonickú miernosť. Žiadam Vás o primeraný príjem, aby som mohol dôstojne žiť. Misionárskej a charitnej práce je dosť.
 2. Ako jednu z úloh som dostal nájsť si zamestnanie. Bol som na sto miestach osobne a a na vyše sto pracovných ponúk som reagoval písomne. Ponúkal som sa na uvoľnené miesto sociálneho pracovníka na charite, ale Vami to bolo zakázané, vraj to nie je vhodné. Miesto dostala osoba, ktorá má druhú prácu a teda aj druhý finančný príjem. Je tam iná osoba, ktorá má okrem tejto práce aj veľký policajný dôchodok. Riaditeľa robí niekto, kto spravuje okrem charity ešte dve farnosti. Toto nazýva pápež Pavol VI. pohoršujúcim a krikľavým delením moci. Jeden je preťažený a iný nepovšimnutý. Je nás v tomto meste šesť tisíc nezamestnaných. Ak peniaze, ktoré sú určené pre charitu alebo pre núdznych idú aj na nadbytočné platy zamestnancom, vzhľadom na toľkú nezamestnanosť v spoločnosti , nemravne použitými peniazmi. Vy ste za to ako prezident diecéznej charity zodpovedný. Robíte si takto posmech z nás nezamestnaných? Pripomínam Vám, že si ho tak robíte aj z trpiaceho Krista v chudobných. Myslíte si, že toto je primerané správanie katolíckeho biskupa? Musíme Vám to pripomenúť, lebo nevieme, či tu zajtra budeme. Je to jednoznačne proti sociálnemu učeniu cirkvi, a bratsky Vás úctivo napomíname v tejto záležitosti, aby ste v spomínaných troch bodoch urobil nápravu, lebo tým škodíte aj sebe, aj nám nezamestnaným , aj charite , aj katolíckej Cirkvi. Pre našu spoločnosť je to odstrašujúci príklad. Veriaci vo vnútri cirkvi sú zo spomínaných vecí zarazení a veľmi smutní. Určite je vo Vašich možnostiach to toho vniesť poriadok a trocha radosti.

Našou povinnosťou je Vás vážne na to upozorniť. Žiadame Vás o nápravu hore uvedených záležitostí a uvedenie do normálneho stavu v súlade s učením katolíckej Cirkvi.

„Podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete navzájom milovať.“ Ježiš Kristus

Láska k Bohu sa prejavuje tak, že sa snažíme zachovávať jeho prikázania. A láska ku cirkvi sa prejavuje podobne.

Pozdravujú Vás obyvatelia Domu núdznych.

Ísť legálne biskupa napomenúť či to podpísať sa neodvážil žiaden z oslovených BB kňazov, ale dvaja odvážni laici P.K. a N.L. V núdzi spoznáš priateľa./

kán. 1389 – § 1. Kto zneužíva cirkevnú moc alebo úlohu, má byť potrestaný podľa závažnosti úkonu alebo opomenutia nevynímajúc odňatie úradu, ak za takéto zneužitie nie je už zákonom alebo príkazom stanovený trest.
§ 2. Kto však zo zavinenej nedbanlivosti nezákonne vykoná alebo opomenie
úkon cirkevnej moci alebo služby, alebo úlohy na škodu iného, má byť potrestaný spravodlivým trestom.

Váž.
Prof. JUDr. Mária Patakyová PhD.
Kancelária verejného ochrancu práv 
                           Grösslingová 35 
                           P. O. Box 1 
                           820 04  Bratislava 24 

Prosba o ochranu pred závažným porušovaním práv občana SR / 7.11. 2017/

Obraciam sa na Vás s prosbou o právnu ochranu mojej osoby. Som katolíckym kňazom, ktorý bol daný mimo pastoračnú službu vykonštruovaným administratívno trestným procesom, /špeciálne zavedený do praxe pápežom Benediktom XVI v januári 2011/ ktorý sa používa iba vo výnimočných prípadoch pre klerikov obvinených z pedofílie, z čoho som vďaka Bohu obvinený vôbec ani nebol. A zneužite tohto procesu voči mne bolo nezákonné a zámerné.
V roku 2012 ma po 22 r. službe nezákonne prepustil zo zamestnania vtedajší administrátor a dočasný správca banskobystrickej diecézy a pritom hrubo porušil predpisy kanonického práva lebo nemal na také konanie právo.
Nezákonne ma posielal aj na psychiatrické vyšetrenie a porušil tak aj Ústavu SR čl.17. Použil pri tom falošné obvinenia, sfalšoval dokumenty tým, že skartoval dohodu o vykonaní práce, ktorú som odmietol ako nezákonne vyrobenú podpísať a podsunuli mi na druhý deň inú. Tá prvá bola plná falošných obvinení a tej druhej nebolo obvinenie ani jedno. Nedal mi ani prečítať zápisnicu o falošnom obvinení, ktorú mi ukázali až v r. 2016.
Dodnes nemám pôvodnú dohodu o ukončení pracovného pomeru , ktorú pred dvoma svedkami podpísal zástupca diecézy, lebo nový biskup nebol ešte vymenovaný.
Prípis o odpracovaných 22.rokoch čo mi nanútili, mi bol podsunutý ako náhražka za nezákonne podpísanú zmluvu, ktorú vyslovene protizákonne skartovali.
Ústava SR (17/7) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu
Kódex kanonického práva / CIC 83/
Kán. 428 – § 1. V čase, keď niet ešte sídelného biskupa, nemá sa nič meniť. § 2. Tým, ktorí sa prechodne starajú o riadenie diecézy, zakazuje sa robiť čokoľvek, čo by mohlo znamenať akúkoľvek ujmu pre diecézu alebo biskupské práva; zvlášť sa zakazuje im a dôsledne aj všetkým ostatným či už osobne, alebo cez iného odstrániť alebo ničiť akékoľvek dokumenty diecéznej kúrie alebo v nich čokoľvek meniť.
Povinnosťou Biskupského úradu bolo mi poskytnúť cirkevného právnika a odborné právne poradenstvo. Nestalo sa tak dodnes.
Vo fiktívnom a nezákonnom procese na tzv. laicizáciu, čiže konečné prepustenie z kňazského stavu/ akoby vyradenie dôstojníka z armády/ sedel pri mne dve hodiny jeden z kňazov, ktorý ma tam vraj mal obhajovať, ale nikto sa ho na nič nepýtal. Bola to nedôstojná fraška dopredu rozhodnutá a postavená na neprávosti.
Domáhal som normálneho súdneho procesu na čo mám ako člen cirkvi právo, a tri krát som písomne predvolal na cirkevný tribunál v Banskej Bystrici tých, čo proti mne krivo svedčili a dopustili sa trestného činu nepravdy a trestného činu ohovárania /Tr.z. 373/, aby teda aj dokázali čo tvrdia, lebo to je ich povinnosť podľa kánona CIC 1526.
Kán. 1526 – § 1. Bremeno dokazovania pripadá tomu, kto niečo tvrdí
Tresný zákon SR
• 373 Ohováranie Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Normálny súdny proces mi nebol doteraz umožnený.
Ale v nezákonne uvalenom administratívno trestnom procese ich mimo mojej osoby vypočuli v r. 2016 a oni ma obvinili ešte ťažšími obvineniami ako to bolo v r.2012. Pán inštruktor procesu mi zaslal list, v ktorom falošne tvrdí že dokazovanie bolo ukončené. Pravda je taká, že dokazovanie žiadne ani nebolo. Bol to ukážkový výsmech z práva a dôstojnosti človeka v presnom protiklade s Ústavou SR aj učením a zákonmi katolíckej cirkvi.
Počas tohto trápneho procesu som skúšal podať aj žiadosť, tzv. Sporovú žalobu, kde bolo povinnosťou cirkevného súdu I.inštancie zistiť, či sa mi stala škoda a mali mi pomôcť mi ju vymôcť. Hodili tú žiadosť do koša s absolútnym nezáujmom a odhovárali ma porušovať zákon.
kán. 128 Ktokoľvek nezákonne právnym úkonom, ba akýmkoľvek iným úkonom spôsobeným úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobil inému škodu, je povinný spôsobenú škodu nahradiť.
Kán. 1729 – § 1. Poškodená stránka môže v samom trestnom súdnom konaní predložiť podľa normy kán. 1596 sporovú žalobu o náhradu škôd, ktoré jej boli spôsobené deliktom        
§ 2. Zákrok poškodenej stránky, o ktorom sa hovorí v § 1, ak sa nevykonal na prvom stupni trestného súdneho konania, sa viac nepripúšťa.
Počas dva a pol r. ma nechali bývať v nedôstojnom prostredí/ V Dome núdznych medzi bezdomovcami, napr. s vrahom na jednej izbe, alebo vo vedľajšej izbe sa strašne hrešilo/, nechali ma rok a pol žobrať, ponižovali ma aj tak, že ma vraj nemôžu zamestnať, a rok som musel pracovať inde bez pracovnej zmluvy/ V liste do prezidentskej kancelárie v BB, kde som žiadal o právnu pomoc, tvrdili, že vraj je o mňa nadštandartne postarané. Biskup surovo zaklamal, čím sa sám usvedčil, vraj je už o mne aj vo Vatikáne rozhodnuté a to ani ten hanebný adm.trestný proces ani nezačal. Mne napísal že vraj som urobil veľké pohoršenie. O tom nevie nik z mojich známych, veriacich, čo som im slúžil, ani ja. Do očí mi to za 27 r. čo som kňaz nepovedal nik. A na cirkevnom súde nebolo treba nič dokazovať. Výsmech z práva, z Vatikánu, z kresťanskej viery, aj z trpiaceho človeka…
Kán. 220 – Nikomu nie je dovolené nezákonne poškodiť dobrú povesť, ktorú niekto má, ani porušiť právo akejkoľvek osoby na ochranu vlastného súkromia.
Kán. 1350 – § 1. Pri ukladaní trestov klerikovi treba vždy dávať pozor na to, aby mu nechýbalo to, čo je potrebné na slušné materiálne zabezpečenie
Kán 1390 
§ 2. Kto cirkevnému predstavenému poskytne iné osočujúce udanie o delikte alebo ináč poškodí dobrú povesť druhého, môže byť potrestaný spravodlivým trestom, nevynímajúc cenzúru.
§ 3. Osočovateľ môže byť prinútený, aby poskytol aj primerané zadosťučinenie.
Kán. 1391 – Spravodlivým trestom podľa závažnosti deliktu môže byť potrestaný:

 1. kto vyhotoví falošný verejný cirkevný doklad alebo pravý zmení, zničí, ukryje alebo falošný či zmenený používa;
 2. kto používa iný falošný alebo zmenený doklad v cirkevnej veci;
 3. kto vo verejnom cirkevnom doklade tvrdí nepravdu.

Keďže týmito aj ďalším neľudským konaním porušili ľudské práva občana SR, prosím Vás pani ombudsmanka o pridelenie seriózneho právnika, ktorý prešetrí spomínané nezákonné činnosti pracovníkov Biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Počas 5. Rokov som dal vec zatiaľ bezvýsledne vyšetriť asi 40 listami kompetentným inštitúciám. Ak sa niekto z týchto inštitúcií o vec telefonicky či písomne zaujímal, terajšie vedenie Biskupského úradu Banská Bystrica objektívne šetrenie vytrvalo ignoruje.
Prosím Vás o seriózne preskúmanie spomínaných vecí, zdokumentovanie týchto škandalóznych porušovaní cirkevných aj ústavných práv. A váhou svojej spoločenskej autority o odoslanie týchto materiálov apoštolskému nunciovi Vatikánu v Bratislave. Alebo o iniciovanie seriózneho občiansko – súdneho sporu, ak by záležitosť nebola vyšetrená ani nunciom. Lebo sa tu jedná o nie malé veci.
Vedenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici , nám. SNP 19, bez škrupúľ zanedbáva svoje pracovné povinnosti a šikanuje toho, kto sa snaží o čestnú obhajobu svojich občianskych a stavovských práv.
Ústava SR
Čl.19
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena
Čl.46
(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.
3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom
Čl.50
(2) Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.

Vatikánska zmluva so Slovenskou Republikou z r. 2000 deklaruje, že Kódex kanonického práva a zákony SR sa vzájomne rešpektujú a majú rovnakú právnu účinnosť.
Článok 1 1. Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len ”zmluvné strany”) sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva a budú tieto princípy uplatňovať vo svojich vzájomných vzťahoch. 2. Zmluvné strany vzájomne uznávajú právnu subjektivitu druhej strany, ako aj všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré ju majú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky alebo podľa kánonického práva.
Článok 2 1. Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len ”Katolícka cirkev”) a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahrňuje najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí.
Kôli neprešetrovaniu som bol vec nútený nahlásiť Polícii SR pred ukončením trojročnej lehoty. Odpovedali mi z Okresnej, Krajskej i Generálnej prokuratúry , že vraj ide o občiansko – právny spor a že to vyšetrovanie má pokračovať v inej inštitúcii. Možno aj Špeciálnej prokuratúre keďže katolícky kňaz podlieha ochrane CIC 83, ktorý je aj medzinárodným právom.
Prípad som dal zákonite vyšetriť týmto kompetentným inštitúciám: Biskupskému úradu v BB, Diecéznemu a Metropolitnému cirkevnému súdu v BA, metropolitovi SR v BA, Kongregácii pre klérus v Ríme, apoštolskému nunciovi v SR, prezidentovi SR, Inšpektorátu práce v BB, Polícii SR. Ak sa niekto z týchto inštitúcií o vec zaujímal, terajší vraj otec biskup v Banskej Bystrici vyšetrovanie vedome a vytrvalo hatí. Asi preto, lebo nemá čisté svedomie. Tým však už trestuhodne porušuje zákony SR aj kanonického práva.
Zámerne tak spôsobuje pošliapavanie elementárnych ľudských práv o slušnosť sa snažiacemu občanovi SR, poškodzovanie dobrého mena, psychické týranie a zhoršenie zdravotného stavu a sociálnu likvidáciu svojho podriadeného. Toho iba tresce a páchateľov trestných činov kryje.
Bol som už zúfalý a na pokraji psychického zrútenia z tohto 5.r. cynizmu, nemilosrdnosti a aj nespravodlivosti. Mojou povinnosťou je bojovať proti takej neľudskosti a ďakujem Vám ak mi v tom napomôžete. Myslím, že je to vo Vašej kompetencii.

Tá naša „ombudsmanka“ poslala asi za 3 mesiace pár okopírovaných fráz. Pomoc absolútne žiadna. Tá obhajuje „statočne ako levica“páchateľov bezprávia. Ako občan SR som z jej neetickej nadpráce zhrozený.

Tretí krát odpoveď z Bú, vraj som urobil nejaké veľké pohoršenie, o ktorom mi 
doteraz /koniec mája 2020/ nik nepodal žiaden deliktný dôkaz. Vraj je o mňa medzi bezdomovcami 
na charite v BB nadštandartne postarané/ bez príjmu, bez práce.../ 
A vraj je o mojom osude už rozhodnuté aj vo Vatikáne. Všetko ťažké a bezohľadné klamstvá. 
Vo Vatikáne nevedeli o tom ešte nič.                                  

kán. 128 jasne deklaruje, že „ktokoľvek nezákonne právnym úkonom, ba akýmkoľvek iným úkonom spôsobeným úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobil inému škodu, je povinný spôsobenú škodu nahradiť.“

Úbohý súdruh biskup… / Zaslané 2 x, v r. 2017 a v pôstnej dobe r. 2020/
Oznamujem Vám vo Vašom živote po evanjeliu pre Vás asi najdôležitejšie informácie. Vari Vám podstatne napomôžu aj ku životnej orientácii aj spáse vlastnej duše.
V júni 2017 ste mi cez p. oficiála poslal laicizačný dokument, ktorý som odmietol podpísať lebo bol svätokrádežne vyhotovený. Vašou povinnosťou bolo obnoviť cirkevný súdny proces. Vedome ste tak dodnes neučinil. Miesto toho ste zverejnil, vraj som Vatikánom laicizovaný v Acta curie. Poškodil ste dobré meno nielen mojej osobe, ale aj pápežovi Františkovi, BB diecéze aj sebe. Je to jasný a ďalší protiprávny čin. Tých vážnych už zločinov, ukutých v dielni Vašej osobnej nenávisti voči tomu, kto sa snaží hovoriť pravdu a snaží sa správať slušne, máte na svedomí viac:
Zinscenovanie vykonštruovaného administratívno – trestného procesu voči kňazovi, ktorý ani nebol obvinený z pedofílie, hoci tento proces je iba pre takto či podobne hrešiacich kňazov…
Nevyšetrenie udaní a osočení v trvaní 7 rokov
Manipulatívneho a nezákonného premiestnenia kňaza do kláštora a na psychiatriu
Nevyšetrenie nezákonného prepustenia zo zamestnania
Nezákonného skartovania dokumentu Vášho predchodcu
Nepostaranie sa o prácu a živobytie prosiaceho klerika
Neposkytnutie seriózneho právnika a obhajcu napadnutému kňazovi až diabolsko silnými osočeniami
Vytrvalé a opakované ignorovanie akejkoľvek prosby klerika v ozajstnej núdzi
Až somársky zaťaté iba negativizovanie všetkého, o čo sa jeden kňazov v živote snažil
A verné porušovanie Božích zákonov , kánonov CIC 83 aj Ústavy SR

Keďže celkom vedome páchate kriminálnu činnosť, a toho, kto Vás na tieto hrozivé skutky s úctou upozorňuje jednoznačne prenasledujete a poslali ste ho aj do vyhnanstva, vyzývam Vás v mene Ježiša Krista, presvätej Panny a Matky, všetkých mučeníkov a svätých, aby ste sa spamätali, a dali sa okamžite na pokánie! Hraničí to s hriechami proti Duchu Svätému. Inými klamstvami napadnutého kňaza ste ešte aj osočili, že pokánie robiť ani nezačal, 3 x písomne a bez dôkazov, že vraj urobil veľké pohoršenie a že už nie je ani kňazom. To ma prečo nútite svätokrádežne klamať !!! ???
Vy sa nehanbíte pozrieť sa ráno do zrkadla?
Veď je to verná služba , ale otcovi lži…
Smietku v oku iného vidíte,
a brvná v tom vlastnom nebadáte?
Keďže mám nie podozrenie, ale istotu, že ide u Vašej osoby o vedomé páchanie trestnej činnosti, a nielenže za spomenuté veci ste priamo zodpovedný, ale pane, Vy vôbec ani nejavíte znaky ľútosti nad tým???
Opustite úrad sídelného biskupa banskobystrického, a prestaňte potupovať biskupskú stolicu. Začnite robiť ozajstné pokánie. Odporúčam Vám niektorý z prísnejších kláštorov. Raz sa spomínaný a Vami zavinený bordel uprace, a nebude to o 600 rokov.
Píšem Vám včas aj preto, lebo si rád plním povinnosti a aby pre Vás nebolo neskoro.
Aj aby ste sa neprepadol od hanby, keď sa oslávenému Ježišovi budete pozerať do tváre. Lebo trpiaceho Ježiša v inom človeku, napr. vo mne, či v iných Vami ale veľmi neprimerane potrestaných kňazoch , vidieť Vy veru ozaj vytrvalo nechcete. Alebo nie ste schopný ani elementárnej empatie?
A veľká vďaka za ozajstné vyznamenania, ktoré ste mi ráčili udeliť.

Odpoveď žiadna. Kto mlčí, ten svedčí?

Ale to neriešite už závažné poškodzovanie samého seba, „exelencia“...

Akú svätosť to doporučujete? S príkladom od kardinála Adolfa Bertrama

čo o Hitlerovej vojne prehlásil, že išlo o svätú vojnu a čo dal vyzváňať od „šťastia a božieho požehnania“ po zbombadovaní Waršavy a obsadení Francúzka na všetkých kostolných zvonoch vo veľkonemeckej ríši ??? !!!

Nevadí Vám, že robíte aj verejné veľké pohoršenie?

A ostatní kolegovia biskupi, Vy s týmto nezákonným postupom 9. r. súhlasíte?

Mons.Giacomo Guido Ottonello
Apoštolský nuncius SR
Nekrasovova 17
811 04 Bratislava

20.9.2017 a v r. 2020 som úctivo po 2. x. žiadal o pridelenie cirkevného právnika z Kongregácie pre klérus
Vaša excelencia

Nech Vás Pán žehná vo Vašej pozícii apoštolského nuncia na Slovensku.


V roku 2012 som bol po 22 rokoch pastorácie v Banskobystrickej diecéze odvolaný z úradu.
Príčinou bolo udanie a osočenie mojej osoby. Dal som veci vyšetriť príslušným cirkevným inštitúciám,
ale  dodnes prípad nebol vyšetrený. Po 5.rokoch mi diecézny biskup Mons. M.Chovanec nanútil
laicizáciu, ktorú som odmietol podpísať, lebo vo svedomí jasne cítim kňazské povolanie. Ani si ma
nezavolal, aby mi vysvetlil, prečo mám byť v stave laika. Žiadal som tri krát normálny cirkevný súd,
ktorý by vec objasnil, ale tento proces mi nebol umožnený. Miesto neho som bol vmanipulovaný do
administratívno – trestného procesu/ podľa právnej úpravy J.Sv. Benedikta XVI. z januára roku 2011/,
ktorý sa používa ako urgentný proces iba pre kňazov obvinených z pedofílie. A z tohto trestného
činu som nebol ani obvinený. To som sa dozvedel od jedného katolíckeho biskupa z Veľkej Británie.
Čiže tento trestný proces bol vykonštruovaný a nezákonne vykonaný. Niečo ako atentát na kňaza.
Obraciam sa na Vás s prosbou o pridelenie môjho prípadu niektorému z odborných cirkevných
právnikov, ktorý by vec objektívne prešetril, lebo to čo urobili na cirkevnom súde v Banskej Bystrici
bola svätokrádež. Modlím sa za obrátenie tých, čo to spôsobili.
Prosím Vás o osobnú audienciu, kde Vám budem musieť oznámiť aj iné vážne porušenia cirkevného
práva a hrubej neúcty ku Vatikánu a kňazskému stavu na území Slovenskej Republiky.
Vďaka Vám o ochranu božích aj cirkevných zákonov.
Aj za ochranu kňazských povolaní i kňazskej dôstojnosti.

Odpoveď žiadna. Pochopil som to správne vdp.nuncius, že Vás absolútne nezaujíma páchanie svätokrádežnej trestnej činnosti na území Slovenska?

Prepáčte, ale nerozumiem Vášmu absolútnemu nezáujmu.

Nemôžem mlčať a musím ctených rímskych katolíkov na Slovensku upozorniť, že kanonické právo pre tých, čo sú vážne na cti a právach ako veriaci či cirkevní zamestnanci, ak sú napr. poškodení, a ho chcú poctivo zachovať, pre nich právo a spravodlivosť nemusí ale vôbec platiť.

A tí, ktorí toto spôsobujú, a idú na sväté omše, tí ponúkajú iným za príklad bezprávie, a pri sledovaní tohoto „liečivého divadla“ im prináša zážitok konšternácie, že niečo iné ohlasujeme, a celkom niečo opačné mi žijeme

Kán. 220 – Nikomu nie je dovolené nezákonne poškodiť dobrú povesť, ktorú niekto má, ani porušiť právo akejkoľvek osoby na ochranu vlastného súkromia.

Kán. 221 – § 1. Veriacim prislúcha, aby si práva, ktoré v Cirkvi majú, zákonne vymáhali a obhajovali na kompetentnom cirkevnom fóre podľa normy práva.
§ 2. Veriaci majú taktiež právo, aby v prípade, že ich kompetentná vrchnosť predvoláva na súdne konanie, boli súdení pri zachovaní predpisov práva, ktoré treba uplatňovať s právnou miernosťou.
§ 3. Veriaci majú právo, aby boli postihovaní kánonickými trestami iba podľa normy zákona.

Vdp. riaditeľ
Martin Dado
a vdp. generálny vikár
Mons. Branislav Koppal
Biskupský úrad
Nám. SNP 19
Banská Bystrica

           Prosba o urgentnú pomoc

     Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc, pretože som sa ocitol v núdzi.
/V Banskej Bystrici 26. 6.2014/

Snažil som sa počas 21 mesiacov robiť pokánie podľa inštrukcií diecézneho biskupa.
Jeden z bodov bol nájsť si zamestnanie. Skúšal som to v niekoľkých brigádach, trvalé
zamestnanie sa mi nepodarilo nájsť. Rozposlal som vari sto svojich životopisov na rôzne
ponuky,  bol som vari na sto miestach sa osobne pýtať na voľné miesto.
Situácia je zúfalá. Na jedno voľné miesto je aj 40 záujemcov. Na žiadosť a životopis
záujemcovi odpovedia iba výnimočne. Prepúšťajú, nemajú…
Naposledy som skúšal poisťovať v Generali, ale nebol o to záujem, a tak som odišiel.
Zarobené provízie som musel vrátiť. To som sa dozvedel až po odchode. Čiže príjem za
posledné tri mesiace mám mínus tristo euro. Včera mi na úrade práce povedali, že dávku
v hmotnej núdzi 61 euro dostanem až v auguste. Musel som požiadať priateľov o pomoc.
Som kňaz, ktorý sa chce vrátiť do kňazskej služby. Ako som vedel, tak som pracoval pre
banskobystrickú diecézu 22 rokov. Žobrať a obťažovať iných o financie je už pre kňaza nie
dôstojný stav a pre správcov diecézy nie dobrá vizitka. Prosím Vás o to, aby ste pamätali aj
na toho, kto sa ocitol na poslednom mieste medzi klerikmi. Neraz na to vyzýva aj náš drahý
pápež František.
Prepáčte, že Vám pripomeniem, čo nariaďuje predpis matky Cirkvi


Kán. 1350 – § 1.

Pri ukladaní trestov klerikovi treba vždy dávať pozor na to, aby mu nechýbalo to, čo je potrebné na slušné materiálne zabezpečenie, ak nejde o prepustenie z klerického stavu.
Nášmu v.d.p. biskupovi som písal niekoľkokrát, kde ho prosím o milosrdenstvo. Jeho trest
pociťujem ako neprimeraný. Aj to, že ma posiela medzi laikov považujem za protiprávne,
lebo som klerik a chcem ním aj zostať. Preto som dal žiadosť o anuláciu suspenzie
na Kongregáciu pre klérus a čakám na prešetrenie a na odpoveď. Snažím sa žiť dôstojne
kňazskému stavu. Modlím sa za nášho biskupa i za návrat do pastoračnej služby.
A teraz už aj za záchranu svojej fyzickej existencie, lebo taký stav bez príjmu som ešte
nezažil. Je to riadna skúška na psychiku.
Prosím Vás o prijatie do zamestnania v charite či v Dome Božieho Milosrdenstva alebo inde.
Prosím Vás o pomoc pri vrátení požičaných peňazí a o akékoľvek pracovné miesto primerané
dôstojnosti katolíckeho kňaza, lebo po jeden a pol ročnej skúsenosti v sekulárnom prostredí
je úloha zamestnať sa pre mňa už neznesiteľným bremenom.
Ďakujem za možnosť bývať v Dome núdznych. Vďaka Vám aj za pomoc v existenčnej núdzi.

                                 S katolíckym pozdravom

Kán. 219 – Všetci veriaci požívajú právo, aby pri voľbe životného stavu boli uchránení od akéhokoľvek nátlaku.

Vážený brat generálny vikár./ V Banskej Bystrici 17.7. 2014/
Ďakujem za Vašu odpoveď a za upozornenie, ako zostať verným klerikom.
Ak má banskobystrická diecéza 33 klerikov v treste, z ktorých okrem mojej maličkosti
nemá nik požiadavky voči Vám, asi to bude jasné znamenie toho, že v klerickom stave už
nie sú alebo nemajú už záujem byť.
Rozhodnutím administrátora diecézy a aj potvrdením súčasného sídelného biskupa
som bol poslaný do stavu všeobecného kňazstva. Vo svedomí to cítim ako protiprávny
zásah. Robiť z klerika laika môže urobiť iba Vatikán, tak nás to učili na Cirkevnom práve.
Preto som dal podnet na Kongregáciu pre klerikov s prosbou o prešetrenie aj
o anuláciu. Čakám na odpoveď.
Cítim sa byť klerikom a nemám v pláne zasvätený stav opustiť.
Momentálne ste ma de iure zaradili protiprávne bez dovolenia Kongregácie do neklerického stavu.
Istý znalec cirkevného práva to nazval svätokrádež. Prajem Vám, aby sa mýlil. Inak vďaka za túto
neplánovanú dovolenku. Pripomínate mi povinnosti klerika, ktoré teda ani vlastne teraz nemám,
lebo niekto si vymyslel, že ním ani nie som? Je to vlastne klamstvo, ktoré mám iným o sebe
ohlasovať? Pretvarovať sa evanjelium zakazuje. To sú veru vážne veci, a z tohto sa žarty nerobia.
Pán biskup mi dal za úlohu sa zamestnať. Skúšal som to, aká je situácia som Vám napísal.
Do rádia Slobodný vysielač chodím aj preto, že ma neposlali preč, a dali mi možnosť robiť v niečom
primeranom stavu kňaza. Nie je to mainstreamové médium, ale osobná iniciatíva pár nadšencov,
čo pôsobia na internete preto, lebo verejnoprávne médiá si neplnia svoju povinnosť objektívne
informovať svojich občanov. Sú tam tiež nesmrteľné duše, mnohé poblúdené, ktorých spása je
najvyšším zákonom Sv. Cirkvi. Tam, kde sú chorí, tam máme podľa evanjelia ísť. Nemusí ísť iba
o choré telo, ale aj názory či kňazstvo…
Pápež Benedikt XVI. v roku kňazov prikázal každému katolíckemu kňazovi evanjelizovať internet.
Väčšina kňazov je v tomto digitálnom médiu a občas tam aj nejakým prejavom či názorom zasiahne.
Podľa Vášho názoru by mal ten kňaz pred každým takýmto činom volať na Bú so žiadosťou
o povolenie? A ten, čo tak nerobí je už neposlušným klerikom? Nezaťažuje ani otcov biskupov ani
kňazov takýmito extrémnymi výkladmi. Usmernenie pápeža je jednoznačné a nik ho doteraz
neodvolal. Všetci vrátane celosvetového episkopátu majú za povinnosť to rešpektovať.
Dobrý pastier má ísť aj za zatúlanou ovečkou. A nebrať na ňu palicu. To evanjelium nedovoľuje.
Prosil som Vás o urgentnú pomoc a Vy na mňa s palicou… Je paradoxné, že keď sa ocitneme niekedy
v núdzi, kto a ako nám pomôže a kto nepomôže. Dobre si človek zapamätá, a otvoria sa mu oči…
Asi mi neveríte ako je to s hľadaním práce, tak ako som tomu neveril ani ja, že aká je situácia, pokiaľ
som ju na vlastnej koži neskúsil. Myslím že je Vašou povinnosťou sa zaujímať o stav Vami
podriadených kňazov. A podľa výziev pápeža Františka najmä o tých posledných. Som medzi nimi
nechtiac na čestnom poslednom mieste. To čo zažívam je ôsme blahoslavenstvo. A tak teda vďaka.
Prosím Vás o príhovor, aby aj potrestaný klerik mal zachovanú svoju kňazskú dôstojnosť.
V normálnej diecéze ak dajú klerika mimo sviatostnú službu, dajú mu aj náhradnú prácu,
primeranú jeho zasvätenému stavu, pokiaľ jeho trest trvá. Tu sa to tak nerobí, a píšem Vám aj
preto, lebo to nie je normálny stav v Katolíckej Cirkvi. Vyhodiť klerika z pracovného pomeru
a nechať ho bez príjmu je podľa predpisov kánonického práva nedovolené. To sa robí z tými,
čo urobili vážne zločiny a sú preto z klerického stavu prepustení. Pripomeňte to prosím Vás
pánu biskupovi. Deje sa tak už pár mesiacov, a je to protiprávne.
Nechávate klerika žobrať, aby dôstojne prežil? Ak Vás slušne prosí o pomoc tak sa nad ním
škodoradostne usmievate? Osobne sa neidete presvečiť, že napr. momentálne je práce
neschopný, lebo má poranenú ruku? Prajem Vám aby Vás to raz veľmi nemrzelo. Je možné, že príde
vizitácia a toto sa dozvie? Môžete tým ublížiť aj diecéznemu biskupovi, aj povesti diecézy aj sebe.
Veď je to neľudské a nekolegiálne, a nie v zanedbateľnej veci.
Všetko sa na niečo deje. Aj toto. Upozorňujem Vás na toto slabé miesto, že ho treba systémovo riešiť,
a nenechať veci nedoriešené, lebo sa môžu úplne zbytočne pre neriešenie  dohnať do extrému.
Modlím sa za Vás a prajem Vám osvietenie Duchom Svätým

Kán. 1397 – Kto vraždí človeka alebo násilím či podvodne unáša, alebo zadržiava človeka, alebo ho mrzačí, či ťažko zraňuje, má byť podľa závažnosti deliktu potrestaný odňatiami a zákazmi, o ktorých sa hovorí v kán. 1336; avšak za vraždu osôb, o ktorých sa hovorí v kán. 1370, trestá sa trestami, ktoré sú tam stanovené.

Kán. 1526– § 1. Bremeno dokazovania pripadá tomu, kto niečo tvrdí.

Kán. 1645 – § 1. Proti rozsudku, ktorý sa stal rozsúdenou vecou, stojí navrátenie do pôvodného stavu, len keď je celkom zrejmá jeho nespravodlivosť.

§ 2. Avšak nespravodlivosť sa považuje za celkom zrejmú, ak:

1. rozsudok sa do takej miery opiera o dôkazy, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé, že bez týchto dôkazov výroková časť rozsudku je neudržateľná;
2. sa neskôr objavili doklady, ktoré nepochybne dokazujú nové skutočnosti, vyžadujúce opačné rozhodnutie;
3. rozsudok bol vynesený na základe podvodu jednej stránky na škodu druhej;

Kán. 1728 – § 1. Pri neporušení predpisov kánonov tohto titulu treba v trestnom súdnom konaní, ak tomu neprekáža povaha veci, uplatniť kánony o súdnych konaniach vo všeobecnosti a o riadnom sporovom súdnom konaní so zachovaním zvláštnych noriem o kauzách, týkajúcich sa verejného dobra.
§ 2. Obžalovaný nie je povinný priznať sa k deliktu a ani mu nemožno uložiť prísahu.

Dodnes nenašli na mne nič pozitívne…. ani jeden kánon na obhajobu pre člena cirkvi … ani jeden…

žiadne ďakujem, žiadne prepáč, žiadna normálna diskusia…

To je nie ani ľudské, ani kresťanské. To je škodoradostný antikrist medzi nami.

Teda nie u všetkých, ale toho, komu zachutilo zneužívať moc a obviňovať z toho niekoho iného, už inak na hulváta obvineného.

To znamená, milí čitateľ, čitateľka, ak by Ťa niekto iba negativizoval a nedal Ti ani pípnuť pri obhajobe, že všetko robíš pravdepodobne pozitívne. Len ťa nemajú radi. A prosia Ťa tak asi a iba o urgentnú duchovnú pomoc.

Kým máte ešte čas, opustite spoluprácu s ním. Píšem to aj pre iných ako varovanie. Aj ako poučenie ako sa brániť, ak sa s niečím takým v živote stretnú.

Ježiš vážne povedal Beda Vám páchatelia neprávostí.

Mali by sme urobiť všetko preto, aby sme medzi nich nepatrili.

Keďže ide o dosť primitívne zrealizovanú administratívnu vraždu cti a kňazského stavu

niekým, ktorí sa prezentujú ako vrajspravodliví vrajpresvätí a vrajprečistí vrajkatolíci,

ktorí po všetkých druhoch férového bratského napomenutia a potom aj verejného, aj opakovaného,

zostávajú pre mňa nepochopiteľnej v zaťatej nekajúcnosti

odporúčam všetkým, čo sa o tomto príbehu niečo dozvedia

hľadať a žiť nejajú presne opačnú spiritualitu

Právne peklo inémiu zo života robí ten, kto ho tvrdohlavo a verne pácha na sebe sám

a jeho snaha o tzv. čistotu je fatálnym sebaklamom

Amen