Summa  cností

 

 

englisch

NEZIŠTNOSŤ

DILIGENTIA

SELFLESSNESS

1. Bratstvo, spolupatričnosť,
Fellowship, appurtenance
2.Odvaha

Courage
3. Veľkodušnosť
Generosity
4. Dôvera
Trust
5. Pohostiť iných
Hospitality
6. Svornosť, jednota
Unity
7. Dobrosrdečnosť, srdečnosť
Cordiality
8. Solidarita, súdržnosť
Solidarity
9. Nesebecká služba
Serving others without being selfish
10.Dávať dobrý príklad iným
To set a good example for the others
11.Práca s mládežou
Youth work
12.Škola hrou
Learning by playing
13.Organizačný talent
Organisational skills
14.Žoviálnosť
Conviviality
15.Galantnosť, zdvorilosť
Chivalry
16.Mať aktívnu účasť
Active participation
17.Mať nesebecký záujem
To have concern for other’s welfare
18.Nehrať sa na úplne nezávislého
Not to act as if you are always in control
19.Byť v čele a mať správny smer
To lead and to head in the right direction
20. Pravdivá empatia
Genuine empathy
21. Taktne prejaviť nepríjemné pocity
To communicate unpleasant feelings with tact
22. Povedať vhodne zlú správu
To communicate a bad news sensitively
23. Spolupráca v kolektíve
Team work
24. Vedieť prihrávať
To be a team player
25. Prajnosť, žičlivosť
Wishing well to others
26. Nechať sa nájsť
To let oneself be found

27.Byť príjemným spoločníkom
To be a pleasant companion
28.Naozaj si vážiť
To be able to truly appreciate
29.Dať či poradiť prácu
To offer a job or to help find a job
30. Schopnosť vybavovať
Ability to sort things out
31.Vedieť hrať druhé husle
To be able to be a follower and not a leader
32.Dobre riadiť team
To be a good team leader
33.Nenaivný optimizmus
Realistic optimism
34.Vyhecovať dobro v iných
To bring out the good in others
35.Myslieť na záujmy celku
To consider the common good
36.Vedieť sa podeliť
To be able to share
37.Darovať sa
To give oneself
38.Urobiť dobro najskôr druhému
To help/serve the other first
39.Práca bez nároku na odmenu
Working as a volunteer
40.Bohatnúť rozdávaním
To grow rich by sharing
41.Od srdca pomôcť blížnemu
To help a fellow-being from the heart

42.Inteligentný rozhovor
Intelligent conversation
43.Vedieť začať od nuly
To be able to start from the scratch
44.Pomôcť inému spoznať, čo v ňom je
To help others find out what’s in them
45.Priať všetko dobré
To wish for good things only
46.Slušne pozdraviť
To greet others politely
47.Nechať iného, čo vie
To leave the task to those
who are qualified to do it
48.Nefalošne iného pochváliť
To give a sincere praise
49.Uznať kvality u iného
To recognize other people’s talents
50.Pozdvihovať úroveň
To raise the standards
51.Mať v úcte vôľu iného
To respect the other’s wishes
52.Pozrieť sa na vec optikou iného
To be able to see things
from different perspective
53.Nezištná dobrá rada
Unselfish good advice
54.Vzbudiť nadšenie
To excite enthusiasm
55.Dať inému príležitosť, šancu
To give a chance to the other
56.Demokratický prístup
Democratic approach
57.Slúžiť podriadeným
Serving to your subordinates
58.Otvorenosť novým názorom
Openness towards new ideas
59.Pomlčať o chybách iných
To pass over another’s
faults in silence
60.Napomenúť iného medzi 4.očami
To admonish your fellows in private
61. Svätá manželská sexualita
Holy sexuality
62.Pekné rodinné vzťahy
Good family relations
63.Normálne medziľudské vzťahy
Normal human relationships
64.Vliať porazenému nádej
To give hope to the loser
65.Pružná zmena taktiky
Flexible approach
66.Umenie nevyhorieť
To be able to avoid burnout
67.Neotravovať zbytočne
To avoid bothering others unnecessarily
68.Nehádzať zlú náladu na iných
Not to pass bad mood to others
69.Dať vhodne bodku po reči
To know how to finish your speech effectively
70.Udržiavať okolie v čistote a kráse
To keep your close environment
clean and beautiful
71.Adoptovať si cudzie dieťa
Adoption, tutor of foster child
72.Šíriť vôňu, nie smrad
To spread fragrance not to stench
73.Nechvastať sa
Not to boast
74.Postarať sa o iného
To take care of your neighbour
75.Zaopatrenie bezvládneho
To look after the weak and vulnerable
76.Úcta ku starším
Respect for the elderly
77.Dať prednosť
To give way
78.Jednota v podstatnom
To be unified in the essential things
79.Prevziať zodpovednosť
To take responsibility
80. „Odraziť sa“ po urážke
Not to let an insult bog you down
81.Nezraňovať zbytočne iných
Not to hurt others unnecessarily
82. Občianska disciplinovanosť
Civil consciousness
83. Nebyť iným na ťarchu
Not to burden others
84. Nechať dieťa vyletieť z hniezda
To allow the child leave the nest
85. Nonšalantné gesto
Spontaneous act

86. Záujem o ekológiu
Concern for the environment
87. Byť pravým rodičom
To be a true parent
88. Neznásilňovať iných
Not to violate the will of the other
89. Nevnucovať sa
To avoid self imposing
90. Príjemne navštíviť
To come for a pleasant visit
91. Zniesť iného z chybami
To accept others with their faults
92. Podržať iného
To be supportive
93. Nenápadne svietiť a nezacláňať
To be a gentle light and not
to stand in anybody else’s light
94. Povzbudiť a neznechucovať
To encourage and not to discourage
95. Užitočný služobník
Useful servant
96. Počať dieťa v láske a manželstve
To conseive legitimate child
97. Dať ľudí dokopy
To bring people together
98. Liečivé objatie, dotyk, slovo
Healing embrace, touch, word
99. Ponúknuť inému priateľstvo
To offer friendship
100. Sväté sebectvo
Holy selfishness

france

MIERNOSŤ

TEMPERANTIA

MODÉRATION

1. Skromnoť 

Modestie

2. Tolerancia
Tolérance
3. Slušnosť
Politesse
4. Zdravé jedenie a pitie
Manger et boire sainement
5. Umiernenosť v reči
Parler avec mesure
6. Priemerné životné potreby
Besoins vitaux raisonnables
7. Starostlivosť o telo
Prendre soin de son corps
8. Sebadisciplína
Autodiscipline
9. Zdržanlivosť
Retenue
10. Mať rád ticho
Apprécier le silence
11. Pestovať si vôľu
Cultiver sa volonté
12. Zrieknuť sa nadbytočného
Renoncer au surplus
13.Netúžiť po nadbytočnom
Ne pas aspirer au surplus
14. Jemné chovanie
Comportement doux
15. Mať rád správnou mierou
Aimer de manière juste
16.Neprisvojujúce vlastnenie
Posséder sans s’approprier
17.Vedieť si rozkázať
Savoir renoncer
18. Spoľahlivé šoférovanie
Conduire consciencieusement
19. Vhodne sa postiť
Jeûner raisonnablement
20. Zniesť stav núdze
supporter la pénurie
21. Mať vášne pod kontrolou
surmonter ses passions
22. Nesmilná erotika
Érotisme sans péché
de la chair et de l’esprit
23. Nekupovať zbytočnosti
Ne pas acheter de choses inutiles
24. Správať sa ako správca, nie ako majiteľ
Se comporter comme un gérant
non comme un propriétaire
25. Mierny úsudok o sebe
Jugement modéré sur soi-même

26. Neubližovať sebe ani iným
Ne blesser ni soi-même ni les autres
27. Udržovať si správnu hmotnosť
Garder son juste poids
28. Kalokaghatia, harmónia tela a duše
Kalokaghatia, harmonie du corps et de l‘âme
29. Šetrnosť, šanovanie
Ne pas gaspiller, ménager
30. Vedieť sa prispôsobiť
Savoir s’adapter
31. Správne užívanie darov
Juste utilisation de ses dons
32. Nepreháňať to kritikou
Ne pas exagérer la critique
33. Eufemizácia/zjemniť hrubé/
Euphémisme /adoucir ce qui
est déplaisant/la grossièreté
34.Nepachtenie sa po tituloch
Ne pas courir après les titres
35. Nepreceňovať niečo, niekoho
Ne pas surestimer quelqu’un, quelque chose
36.Primerane sa obliecť
S’habiller convenablement
37.Správať sa primerane okolnostiam
Se comporter suivant les circonstances
38. Zostať normálnym človekom
Rester un homme normal
39. Pokojne a s láskou pracovať
Travailler avec amour et calme
40. Nemrzačiť človeka
Ne pas mutiler un homme
41. Nepreťažovať neúnosným bremenom
Ne pas faire porter un fardeau
insupportable à quelqu’un
42. Spokojnosť s tým, čo mám
Se contenter de ce qu’on a
43. Zušľachťovať si povahu
Ennoblir son caractère
44.Ani veľa ani málo, akurát
Ni trop ni trop peu, comme il se doit
45.Vedieť niečo okoštovať
Savoir savourer quelque chose
46. Primeraná zvedavosť
Curiosité modérée
47. City hodiace sa okolnostiam
Émotions adaptées aux circonstances
48. Taktné napomenutie
Réprimander avec tact
49. Miernosť v sledovaní televízie
Regarder la télévision raisonnablement
50. V najlepšom vedieť prestať
Savoir s’arrêter au meilleur moment
51. Prekonať zlozvyk
Vaincre une mauvaise habitude
52. Zažívať ľahkosť bytia
Vivre la légèreté de l’être
53. Citlivý dotyk
Contact sensible
54. Vedieť sa brzdiť
Savoir se freiner
55. Primeraná askéza
Ascétisme modéré
56. Tvorivý odpočinok
Repos créatif
57. Starosť o primerané bývanie
S’assurer son habitation convenable
58. Nepreháňajúce docenenie iného
Apprécier l’autre à sa juste valeur
59. Prakticky nakupovať
Faire des achats de façon pratique
60. Správne používanie peňazí
Juste utilisation de l’argent
61. Umiernené vzdelávanie sa
S’instruire de manière raisonnable
62. Správne hygienické návyky
Habitudes hygiéniques convenables
63. Vhodné používanie prostriedkov
Utilisation convenable de moyens
64. Hypománia /mierne pozdvihnutá nálada/
Hypomanie/Être de bonne humeur)
65. Vľúdne prijatie
Accueil chaleureux
66. Primeraná otvorenosť
Ouverture convenable
67. Zdravá rezervovanosť
Être sainement réservé
68. Zdravá ambicióznosť
Être sainement ambitieux
69. Potešiť bezhriešne iného
Faire plaisir à l’autre de façon
innocente (sans commettre un péché)
70. Vhodné zakončenie
Achever quelque chose de façon convenable
71. Príjemne prekvapiť
Surprendre agréablement
72. Včas vzťah ukončiť
Terminer une relation à temps
73. Nepredbiehať zbytočne dobu
Ne pas brûler les étapes
74. Vedieť kedy riskovať
Savoir quand prendre un risque
75. Dôstojná polemika
Polémique digne
76. Trpezlivé čakanie
Attendre avec patience
77. Vedieť sa spomaliť
Savoir ralentir
78. Mierniť sa v zábave
S’amuser avec modération
79. Zdravo si zatancovať
Danser sainement
80. Mierniť sa pri športovaní
Faire du sport avec modération
81.Nedať sa pohltiť hektikou okolia
Ne pas céder au stress de son environnement
82. Mierne používanie internetu
Utilisation modérée de l’Internet
83. Umiernené čítanie
Lire sans exagérer
84. Mierne zháňanie kníh,CD…
Recherche modérée de livres, CD
85.Zniesť pokojne skúšku slávy a neslávy
Tranquillement passe l´epreuve de la renommée
l´infame /Savoir vivre les gloires et les défaites/
86. Nosiť čisté neotrhané šaty
Porter des vêtements propres
87. Zdravotná prechádzka
Une promenade de santé
88. Mierniť sa v telesnej vášni
Être raisonnable sur le plan physique
89. Umiernenosť v koníčku
Pratiquer ses hobbies de façon modérée
90. Zodpovedná jazda na bicykli
Faire du vélo de façon responsable
91. Pokojné riadenie lode, vlaku, lietadla
Navigation tranquille d’un bateau,
d’un train, d’un avion
92. Kultivované pohyby a gestá
Les mouvements distingués
93. Nenáhlivá chôdza
Marcher sans hâte
94. Pokojné konzumovanie
Consommer avec modération
95. Umiernenosť v telefonovaní
Téléphoner de façon raisonnable
96. Zbavenie sa zbytočných vecí
Se débarasser des choses inutiles
97.Triezvy stav mysle a srdca
État lucide de la pensée et du coeur
98. Nešpehujúci pohľad
Ne pas avoir un regard trop curieux
99. Umiernený fanúšik
Fan modéré
100. Svätá nemiernosť
Immodération sainte

czech

UMENIE

ARS

UMĚNÍ 

1. Umenie viesť duše /pásť ovce/
Nezavádět lidi někde „do mlhy“
2. Invencia/duchaplný nápad/
Nelenošit při přemýšlení
3. Originálnosť
Charizma bez umělin
4.Nekonvenčnosť
„Nepřítel“ starých pořádků
5.Elegantnosť, upravenosť
Vnitřní krásu projevit navenek
4. Zmysel pre estetiku
Rozlišovat kýč a umělecké dílo
7. Avantgarda, priekopník
Zdravodrzý průkopník
8. Dar fantázie/ imaginatívnosť/
Nevyhořená představivost
9. Šikovnosť, húževnatosť
Snaha o ty správné ambice
10.Umenie komunikovať
Zdravě vlezlý kontaktér
11.Nie iba jedna farba, ale harmónia farieb
Nenadrapovat se s rozlazenou ladičkou
12.Angažovanosť v kultúre
Netleskat smrti, ale životu
13.Umenie spievať
Trilkováním se předvádět
14.Umenie písať/ aj krasopisne/
Nepsat zaplacené bláboly
15.Umenie maľovať
Zanechat na plátně poselství
16.Hudobný skladateľ
Nešidit lidi s notama
17.Dirigent
Vedoucí u orchestru
18.Básnik
Romantický snílek
19.Kúzelník
Verějnoprospěšný podvodník
20.Umelecký interpret
Rěholník v šoubiznisu
21.Herecké nadanie
Opravdovost v komediantství
22.Práca ako zábava
Pravý luxus zvaný věčné dítě
23.Umelecký fotografista
Zastavit čas a fotit s láskou
24.Záhradnícke umenie
Cíleně se ušpinit kvůli kráse
25.Rečnícke umenie
Pravý programátor posluchačů
26.Staviteľské umenie
Divotvůrce v architekturě

27.Umenie iných zaujať
Věnovat se něčemu pořádně
28. Režisérske umenie
Ředitel ve filmovém cirkusu
29.V obmedzení byť majstrom
Být dobrý i když nejede karta
30. Nezávidieť, ale obdivovať
Dopřát od srdce lidem
31. Diplomatické umenie
Rěknout příjemně i nepříjemné
32. Mať dobrý vkus
Umění dát ten správný tón
33. Zdravá súťaživosť/vedieť sa hrať/
Žádné gamblerské otroctví
34. Trénerské schopnosti
Menežovat talenty
35. Vykladať sny
Učit se od Jozefa Egyptského
36. Blaživá a plodná samota
Neproklatá společnost se sebou
37. Netisnúť sa na miesto iného
Vědet skládat své osudové putzle
38. Umenie byť ako žolík
Mistr joker napr.jako domácí kutil
39. Zručný remeselník
Pilný pracant poctivec
40. Žiť bez dlhov
Utopie v kapitalismu
41. Karikaturista
Mistr našich tajných grimas

42. Módny návrhár
Populární převlékač kabátů
43. Umenie preprogramovať
Tvořit něco nové ze starého
44.Umenie sa polepšiť
Necouvat s charakterem
45. Noblesné nadávanie
Když nadávat, tak ať to má úroveň
46.Poloblázna zábavne odstaviť
Tvořivej dispečing na imbecila
47. Skonsolidovať situáciu
V panice zůstat klidný a přenést to i na jiné
48..Umelecký kritik
Zahrát se v umění na odborníka
49. Počítačový grafik
Laptopová magie
50. Divadelné umenie
Podvádět lidi tak, aby jim to prospělo
51. Vymyslieť poučný príbeh
Konstruktivní domýšlivost
52. Natočiť dobrý film
Mít kinematografický nápad
a sehnat naň peníze
53.Nadšené tvorivé hľadanie
Lidstvu prospěšná neuróza
54. Vytvárať šľachetné emócie
Vyhýbat se citovým trapnostem
55. Byť v niečom majstrom
Povinost normálního muže
56. Správna a vyvážená štylizácia
Projev bez falší
57. Pedagogické umenie
Průvodce školním labyrintem
58. Zachytiť tú správnu ideu
Najít ten správný klíč od dveří
59. Nedať si ukradnúť dobrú náladu
Stále aktuálnější mentální sebeobrana
60. Chrániť cez umenie človeka
Nenápadně čistit lidem zrak
61.Vychovávateľská trpezlivosť
Až tady začnete chápat nekonečno
62. Vladárske umenie
Neopít se mocí a nejdřív ovládat sebe
63. Folklórne umenie
Hopsání a ujůchání v krojích
64.Mať cit pre dobrú hudbu
Mít hudební sluch a v žilách vitamín H
65. Osloviť diváka či poslucháča
Podělit se s čím jsem se natrápil
66. Brať a dávať v rovnováhe
Netloustnout a nehubnout příliš
67. Umenie sa neopakovať
Nezatěžovat papouškováním
68 Radosť z umeleckej tvorby
Tvořit něco spontánně
69. Umenie improvizovať
Tvořivě se umět vynajít
70. Skočiť do reči tárajovi
Netlachat s kecálkem nad pivní pěnou
71. Plávať proti prúdu
Jít někdy i proti všem

72. Cnosť podnikania
Nekradnout legálně
73. Zorganizovať akciu
Dejte mi lidi, já to udělám
74. Nestratiť rozprávkovú dimenziu života
Nepodceňovat pohádky v dospělosti
75.Pozorovacie nadanie
Inteligentní čumilství
76. Podchytiť mladé talenty
Vidět si i dál od svého nosu
77.Umenie správne premýšľať
Absence vychcanosti aneb nevinost
78. Nezakopávať svoje talenty
Neasistovat si při sebevraždě
79.Dokázať nacvičiť program
Dát si na vystoupení záležet
80. Efekt zneznámenia
Známé věci podat uplně nově
81. Neplytvať energiou
Zhasnout napr.zbytečné světlo
82.Vymyslieť zlepšovací návrh
Ulehčit lidem život
83. Prírodovedec
Ten, co má za milenku Přírodu
84.Byť spokojný bez zbytočností
Ten je králem, kdo spokojený je s málem
85. Umenie milovať
Mít skutečně rád, a ne jen tak nějak
86. Umenie variť
Kuchyňská alchymie

87. Mať citlivé intuitívne „antény“
Spirituálně emocionální inteligence
88. Byť dobrý ako partner/ manžel, svokra…/
Mezilidské vztahy s noblesou
89. Kvalitná práca v médiách
Neohlupovat lidi v médiích
90. Umelecký porotca
Shovívavý inkvizitor
91. Tanečné umenie
Kultivované pohyby bez křečí
92. Zanechať hlboký dojem
Neodfláknout to na jěvišti
93. Imitátorské nadanie
Dokonalé přetvařování,
se kterého se netřeba spovídat
94. Sochárstvo a rezbárstvo
Vidět sochu /v dřevě, kameni/ a udělat ji
95. Humorista, zabávač
Továrna na legraci
96. Vyžiť s malým platom
I s malým kašpárkem hrát velké divadlo
97. Neozbíjať sa o svoju identitu
Nešaškovat jako trapnej histrion
98. Umenie zabúdať /hriechy, krivdy/
Důležitý a asi i svätý alzhaimr
99. Žiť s nepríjemným človekom
Vydržet to i s ňoumou v domě
100.Umenie správne žiť a nestratiť sa
Nespackat si to teda hloupě
v tomdle dočasném podnájmu

 

 

latin

SVATOSŤ

SANCTITAS

1.Slúžiť pravému Bohu
Deo vero ministrare
2.Rešpekt, úcta
Reverentia, verecundia
3.Zbožnosť ,bázeň
Pietas
4.Optimizmus, vitalita
Optimismus, vitalitas
5.Hľadať slávu Boha, nie iba svoju
Gloriam Dei nisi suam quaerere
6.Práca pre Božie Kráľovstvo
Negotium pro Dei regno
7.Mučeníctvo za pravdu a lásku
Martyrium pro veritate caritateque
8. „Smäd“ po spáse duší
Sitis animarum salutatis
9.Liečenie ducha
Spiritus curandum
10.Zmužilosť, razantnosť, chrabrosť
/neprizerať sa zbabelo, ale bojovať/
Fortitúdo
/ignave non spectare, sed pugnare/
11.Zmysel pre veľké Božie veci
Sensus pro rebus Dei magnis
12.Svätenie nedele a sviatkov
Diem domenicam festos celebrare
13.Umenie modliť sa
Ars orandi
14.Umenie počúvať
Ars audiendi
15.Zmysel pre obetu
Sensus pro sacrificio
16.Ranený uzdravovateľ
Recreator vulneratus
17.Mať čisté srdce
Cor innocens habere
18.Hľadanie pravej viery
Religionis verae quaerendum
19.Stálosť /vytrvalé nasledovanie/
Stabilitas /patientia sequendi/
20.Posvätný celibát
Vita caelebs sacra
21.Panenstvo pre Božie Kráľovstvo
Virginitas pro Dei Regno
22.Konať pokánie za iných
Paenitentiam pro aliis agere
23.Túžba po zdokonaľovaní
Desiderium perficiendi
24.Obrátiť sa radikálne k nebu
In caelum radicitus se convertere
25.Kardiognóza /znalosť srdca/
Cardiognosis / Cordis cognitio/
26.Hodne prijímať sviatosti
Digne sacrorum accipiendum
27.Vedomie, že som chrám Boha
Cognitio quod Dei templum sum

28.Prežívať vieru prakticky
Religionem usu vivere
29.Obeta chvály
Laudationis sacrifitio
30.Poznať dôkladne svoju vieru
Fidem suam bene cognoscere
31.Ekumenizmu áno, synkretizmu nie
Oecumenismus – vero, syncretismus – non
32. Vážiť si iné vierovyznanie
Confessionem aliam aestimare
33.Hesychazmus/neprítomnosť nepokoja/
Hesychasmus /Sollicitudinis absentia.
Inquietis animi perturbationis/
34.Brať život vážne
Vitam serio capere
35.Dôstojná účasť na liturgii
Particeps liturgiae honestus esse
36.Dôstojné vysluhovanie sviatostí
Ministratio sacramentorum honesta
37.Kázanie Božieho Slova
Dei Verbum praedicatio
38. Veda svätých
Scientia sanctorum
39. Nerobiť si z nikoho – ničoho modlu,
neklaňať sa modle
Idolum de nemine nihilque facere,
idolum non adorare
4O. Duchovný boj proti ríši temna
Pugna spiritualis contra imperii tenebras
41.Oslobodzovanie z moci diabla
A diaboli potentia liberare
42.Zachovať jednotu vo viere
Unitatem religionis servare
43.Naozajstnosť /pravdivá láska/
Integritas /caritas in veritate/
44.Nadšená evanjelizácia
Evangelizatio divino spiritu
45.Systematická katechizácia
Cathechisatio systematica
46.Mystagogické umenie
Ars mystagogica
47.Zmysel pre mystiku, hľbku života
Sensus pro mystica, vitae altitudine
48.Znalosť cirkevných dejín
Cognitio historiae ecclesiae
49.Opis neviditeľnej reality
Descriptio realitatis obscurae
50.Dôsledné zachovanie prikázaní
Obtemperatio praeceptorum conseqens
51.Túžba plniť Boží plán
Desiderium consilii Dei implendi
52.Verná služba pápežovi
Beneficium papae fidele
53.Konkrétna služba vo farnosti
Beneficium in parochio certum
54.Pomoc niekomu v núdzi
Adiuvare aliquem in agestate
55.Znalosť duchovného života
Cognitio vitae spiritualis

56.Rozvinutý vnútorný svet
Vita interna exculta
57.Vedieť čo je najdôležitejšie
Cognitio magni momenti
58.Verná kňazská a biskupská služba
Beneficium sacerdotum et episcoporum fidele
59.Vernosť v zasvätenom živote
Fidelitas vitae consecratae
60.Žiť sväto vo svete
Sancte in mundo vivere
61.Práca v tichu
Negotium tranquillum
62.Snúbenecká čistota
Sponsorum integritas
63.Slobodný pre Božie kráľovstvo
Pro regno Dei liber
64.Duchovné manželstvo
Matrimonium spirituale
65.Mať nepriateľa ako učiteľa
Inimicum quam magistrum habere
66.Likvidovať neresti vo vnútri
Flagitia interna liquefacere
67.Odsúdiť hriech, nie hriešnika
Peccatum non peccatorem damnare
68.Misionárska charizma
Charisma nuntiatorum/praedicatorum/
69.Pustovník
Eremita
70.Byť dobrým predstaveným
Praefectus bonus esse

71.Posväcovať okolitý svet
Orbem vicinum consecrare
72.Vytvoriť radostné spoločenstvo
Communitatem laetam effingere
73. Odhodlanosť / svätá horlivosť/
Studium sanctum
74. Hermeneutika
/Hľadať ten pravý význam Sv.Písma/
Hermeneutica
75.Pastoračná skúsenosť
Experientia pastoralis
76.Znalosť cirkevného práva
Ecclesiae iuris cognitio
77.Rozhľad v dogmatike
Dogmaticae cognitio
78.Znalosť angeológie
Angelologiae cognitio
79.Umenie sprevádzať iných
Ars alios assectandi
80.Zrieknuť sa svojej vôle
Voluntatem suam abiciendi
81.Sloboda od slobody
Libertas a libertate
82.Vernosť svojej charizme
Charismati suo fidelitas
83.Znalosť Svätého písma
Litterae sanctae cognitio
84.Znalosť života svätých
Vitae sanctorum cognitio
85.Znalosť pápežských encyklík
Encyclicarum papalium cognitio
86.Byť obetným baránkom
Agnus sacrificialis esse
87.Zložiť skúšku od Boha
Examen Dei facere
88.Milovať nepriateľa
Inimicum diligere
89.Sviatočne vo všednosti
Solemniter in vulgari ratione
90.Prorocké gesto
Signum propheticum
91.Nenanucovať iným svoju cestu
Aliis vitam suam non cogere
92.Porozumenie pre ateistu
Incredulum perceptio
93. Mať milosť pomáhajúcu
Veniam adiuvantem habere
94. Žiť v milosti posväcujúcej
In venia consecranti vivere
95. Pružná nezlomiteľnosť
Constantia flexilis
96. Svätá netolerantnosť
Intolerantia sacra
97. Rozvíjať zverené talenty
Ingenia mandata excolere
98. Veľká trpezlivosť s človekom
Patientiam homini magnam ferre
99.Sväté bláznovstvo
Stultitia sacra
100.Prijať svoju ľudskosť a obyčajnosť
Naturae humanae simplicitatisque accipiendum

   

 

Božské Cnosti istotne sú:

 

    

VIERA /Fides/

 

NÁDEJ /Spes/

 

LÁSKA /Caritas/

  

DOBRO /Bonum/

 

PRAVDA /Veritas/

 

KRÁSA /Pulchritudo/ 

 

Ako hlavné, čiže kardinálne tu sú:

 

 

1. Nezištnosť / Diligentia, non avaritia /

 

2. Presnosť / Exactus, accuratio, subtilitas /

 

3. Miernosť / Temperantia /

 

4. Milosrdenstvo / Misericordia /

 

5. Vernosť / Fidelitas /

 

6. Spravodlivosť / Iustitia /

 

7. Pokora / Humilitas /

 

8. Múdrosť / Sapientia /

 

9. Umenie / Ars /

 

10. Sebaúcta / Honor sui/

 

11. Rozvaha / Prudentia /

 

12. Svätosť / Sanctitas /

 

 

Náuka o cnostiach - aretológia

Je ich tu 1222 


Tých hlavných je 22.

 

Zoznam tých ostatných zďaleka nie je úplný.
Kto počas života nadobúda tieto duchovné kvality,
pracuje pre úmysly Božieho Kráľovstva.
Pracuje na svojom správnom dohotovovaní sa,
na tzv.svojej spáse, spomínanej v Biblii.
V centre všetkého je sám Boh.
Bez Ducha Svätého sa aj cnosti môžu zmeniť na nepodarky.
        Tento systém nemôže nemať i         trinástu komnatu.
          Tú tvoria sväté necnosti. Veru:          „sväté neresti“.
Napr. sv.hnev( Ježiš sa rozhneval na farizejov v chráme).
sv.nemilosrdnosť (učiteľ dá napr. lajdákovi pätorku). Či sv.
drzosť (sv.Hieronym: „Učte sa odo mňa sv.arogantnosti“)
Či sv.sebectvo. Musíme sa starať i o seba, inak by bolo zle!
Zaradil som ich na symbolicky posledné, sté miesto. Ak človek rozmýšľa, sám príde na to, akú tiež veľkú dôležitosť majú už tu v našom živote.
Či je správne počúvať vo všetkom fanatického a lživého
diktátora? Či nie sme povinní použiť voči nemu alebo voči jeho zlým zákonom tzv. svätú neposlušnosť?
Ako by dopadla cnosť tolerantnosti, ktorá by tolerovala nakoniec všetko, napr. krádeže či potraty. Je to svätá
netolerantnosť, ktorá jej príde nakoniec na pomoc.  A dá tú správnu radu.
Prinesie rozumné a potrebné vyváženie.
I Dokonalosť.
Tá nie obyčajnou cnosťou, ale slávnou bránou v cieli blaženosti, po veľkej snahe o zrealizovaní tých
kvalít ducha, pre ktoré sme boli vlastne stvorení. Aj démoni sa zdokonaľujú, ale v nerestiach a v zúfalstve.
Aký je vlastne počet sumy cností ?
Veľmi veľký. Asi nekonečný.
Jedna z nich je napr.znalosť literatúry. Jej podcnosti sú znalosti každej jednej knihy. Ktorých sú na milióny…
Mnoho je i hudobných nástrojov, počtov jedál, učebných
predmetov, ľudstvu prospešných povolaní, športov, talentov, užitočných snáh a záujmov či počtu cudzích jazykov.
Sú ich stovky, a ovládať každú z nich možno nazvať dobrou ľudskou vlastnosťou. Menšou či väčšou čnosťou.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi definuje cnosť „ako trvalú dispozíciu ku konaniu dobra“/KKC,1833/

„Boh dovoľuje,aby sme boli pokúšaní, a iba preto, aby sme mohli získať cnosti, a podať o nich dôkazy“.
To nám odkazuje Pán cez učiteľku Cirkvi
sv. Katarínu Sienskú./Dialógy, 43 kap./
 

A dodáva: „Každá cnosť vyžaduje vytrvalosť./kap.49/

Čo je veľmi zaujímavé, a nezabudnime na       to, že sa nemusíme snažiť mať           cnosti teda všetky …
Na čo by bolo napr. celibátnemu kňazovi rozvíjať cnosť manželskej vernosti? Alebo inému sa učiť japončinu,
ak by ju ten človek v živote vôbec viac už nepotreboval?
Treba sa zamerať v živote na tie kvality, ktoré vo svojej
službe Bohu a ľuďom potrebujeme predovšetkým.
Ktoré sa zídu konieckoncov i nám samým.
Uletenosť z reality by bola, ak by sme hustili do ľudí pomaturitné témy, keď ešte nezvládajú malú násobilku zo základnej etickej školy. Ak by sme vymetali rôzne odborné  konferencie a nemal by kto ošetriť rany trpiaceho pacienta.
Na toto si musíme dať veru pozor. Niekedy venovanie sa
menším veciam je oveľa dôležitejšie ako veľké veci a tituly.
        Kedy ktorú cnosť a ako použiť                   je umenie umenia.
Tzv. práca na sebe je pravdivé zdiagnostikovanie nášho
reálneho stavu, zmenšovanie našich tieňov a hriechov. Presvetľovanie milosťou toho, čo sa nepáči Otcovi v Nebi.

Spirituálna premena „olova na zlato“.

To je naozaj tá pravá „alchýmia“.

Ak v nás čnosti rastú a neresti sa umenšujú, žijeme naisto
správne.Ak v nás rastie nechcená neresť, skúmajme, či sa
jej nezbavujeme napr. povrchnými priznaniami a vyznaniami bez duchovného boja. Alebo proti nej bojujeme
iba vlastnými silami a iba svojou ľudskou vôľou. To je asi naša najčastejšia chyba, že zabúdame odovzdať
naše slabosti predovšetkým Kristovi, aby on bojoval za nás.


On je Boží Syn, a očistí nás a premení oveľa lepšie, než by to urobil i ten najlepší z nás. Toto nech je vznešeným a permanentným
Cieľom nášho života.


Toto je to duchovné zdravie,
ktoré si vážme veru viac ako to telesné.
Neraz sa totiž stane, že zdravie tela odíde preto, aby sme prišli k zdraviu nesmrteľného ducha.
Alebo duše, toho fenoménu medzi božským a ľudským. Len Svätý Duch vie, čo je pre nás ozaj treba. 

Preto sa s dôverou denne modlime : 

  Buď Vôľa Tvoja.


Len ON vie, čo je nám potrebné prežiť a pretrpieť, aby sme boli v skutočnom svete, v oslávenom tele, naozaj pekní.

Mať v sebe čnosti

a Božiu milosť znamená mať v sebe


pravé poklady ,


pravú krásu


a napojenie na ten pravý majestát.

i

 

Ten

kto nám najpodstatnejšie

pomáha ku čnostiam je

Syn človeka. 

Ku pravej láske patrí aj

harmonická syntéza

 duchovných kvalít.

Tú v nás pomáha inkarnovať

Duch Svätý a Jeho Nevesta

Svätá Panna 

Galeria  Y